Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi

Reprezentowanie Naszych Klientów przed sądami administracyjnymi jest usługą realizowaną na podstawie odrębnego zlecenia lub też jest kolejnym „etapem” sporu prowadzonego przez Naszego Klienta z organami podatkowymi w czasie, którego reprezentowaliśmy dotychczas Naszego Klienta. W tym drugim przypadku doradzamy Naszym Klientom w zakresie możliwości wygrania sporu sądowego oceniają szanse powodzenia składanej skargi przy uwzględnieniu w szczególności dotychczasowego orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.

Reprezentacja obejmuje w szczególności następujący zakres usług:

przygotowanie oraz składanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
opracowanie strategii postępowania przed sądami administracyjnymi,
występowanie w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w postępowaniu sądowym,
opracowanie pism procesowych.
Wynagrodzenie w każdym przypadku ustalane jest indywidualnie z uwzględnieniem wartości wynagrodzenia wynikającego z rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. z 2011 r., Nr 31, poz. 153).