propecia golfes €4.95

Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi

Reprezentowanie Naszych Klientów przed sądami administracyjnymi jest usługą realizowaną na podstawie odrębnego zlecenia lub też jest kolejnym „etapem” sporu prowadzonego przez Naszego Klienta z organami podatkowymi w czasie, którego reprezentowaliśmy dotychczas Naszego Klienta.

W tym drugim przypadku doradzamy Naszym Klientom w zakresie możliwości wygrania sporu sądowego oceniając szanse powodzenia składanej skargi przy uwzględnieniu w szczególności dotychczasowego orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.

Reprezentacja obejmuje w szczególności następujący zakres usług:

  • przygotowanie oraz składanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • opracowanie strategii postępowania przed sądami administracyjnymi,
    występowanie w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w postępowaniu sądowym,
  • opracowanie pism procesowych.

Wynagrodzenie w każdym przypadku ustalane jest indywidualnie z uwzględnieniem wartości wynagrodzenia wynikającego z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1687).