Finasterid-Effekt auf die sportliche Leistung €138.13

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest usługą realizowaną na indywidualne zlecenie Klienta.

Audyt przeprowadzany jest za okresy rozliczeniowe wskazane przez Klienta. W szczególności w ramach prowadzonych prac zostaje zweryfikowana prawidłowość rozliczeń Naszych Klientów w zakresie następujących podatków:

  • podatek od towarów i usług,
  • podatek dochodowy od osób prawnych (w tym funkcja płatnika),
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym funkcja płatnika),
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki i opłaty lokalne.

Audyt może obejmować również inne rozliczenia publiczno-prawne Naszych Klientów. Zgodnie z oczekiwaniami Naszych Klientów audyt podatkowy może również zostać ograniczony tylko do wskazanych obszarów podatkowych.

Celem rozpoznania istotnych nieprawidłowości oraz ryzyk podatkowych prace wykonywane w ramach audytu podatkowego podzielone są na dwie części: na badanie ogólne oraz badanie szczegółowe.

Przedmiotem badania ogólnego jest zdiagnozowanie stosowanych przez Naszego Klienta zasad dokumentowania i rozliczania operacji gospodarczych oraz identyfikacja rodzajów operacji oraz obszarów, w których mogą się pojawić problemy o charakterze podatkowym. Badania ogólne w szczególności obejmują:

  • analizę stanu prawnego Naszego Klienta (w tym dokumentów organizacyjnych oraz wszelkiego rodzaju umów) z punktu widzenia ich wpływu na sferę opodatkowania,
  • analizę dokumentacji księgowej, umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami,
  • wywiady przeprowadzane z pracownikami Naszego Klienta.

Badania szczegółowe obejmują analizę dokumentów źródłowych w celu oceny poprawności ich ujęcia dla potrzeb podatkowych. Zakres badań szczegółowych jest określany na podstawie ustaleń dokonanych wspólnie z Naszym Klientem, tak aby w sposób najbardziej satysfakcjonujący przeprowadzony audyt spełnił zakładane cele. Badania prowadzone są za pomocą doboru celowego i losowego oraz przeglądów analitycznych danych wynikających z ewidencji księgowej lub na życzenie Klienta badanie prowadzone jest metodą pełną.

Efektem przeprowadzonych prac jest pisemny raport końcowy z audytu podatkowego zawierający w szczególności opis rozpoznanych nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatkowych, wskazanie obszarów obarczonych wysokim ryzykiem podatkowym, jak również przedstawienie ewentualnych działań umożliwiających ograniczenie i wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowości podatkowych.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu podatkowego ma charakter indywidualny, z uwzględnieniem w szczególności pracochłonności planowanych działań.