finasterid und anavar €16.25
1 października 2021

Zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT 2

Najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1626):

ZMIANY W USTAWIE O VAT:

 1. Zmiana definicji „terytorium Unii Europejskiej” oraz „państwo członkowskie”

Po wystąpieniu UK z Unii Europejskiej i zakończeniu okresu przejściowego – powyższe definicje muszą zostać zaktualizowane uwzględniając także Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej. Od dnia 1 stycznia 2021 r. dla celów transakcji towarowych Irlandia Północna jest traktowana jako terytorium Unii Europejskiej, a podatnicy dokonujący WDT lub WNT na terytorium Irlandii Północnej są traktowani jako podatnicy UE. Natomiast transakcje usługowe przeprowadzane z podmiotami z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii Północnej są traktowane jako transakcje z podmiotami z państw nienależących do UE.

Z ustawy o VAT zostaną także usunięte zapisy dotyczące terytoriów UK wymienionych w art. 2 pkt 3: Wyspa Man, Wyspy Normandzkie oraz Gibraltar.

 1. Doprecyzowanie regulacji transakcji łańcuchowych

Nowy przepis przewiduje, że w przypadku towarów będących przedmiotem kolejnych dostaw oraz które wysyłane są lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, które są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez pierwszego dostawcę, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane jego dostawie.

 1. Uregulowanie sposobu dokonaniu korekty in-minus w przypadku importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy – jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość), to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym rozliczona została pierwotna transakcja (korekta wsteczna).

W sytuacji gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu transakcji (przykładowo zaistniały nowe okoliczności transakcji, takie jak udzielenie dodatkowego rabatu czy skonta itp.), korekta powinna być dokonana „na bieżąco”, w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie rozliczenia pierwotnej transakcji. Jeżeli zatem podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów otrzyma od swojego kontrahenta rabat np. w styczniu – korekty podstawy opodatkowania powinien dokonać w deklaracji składanej za styczeń.

 1. Korekta transakcji importu towaru w terminie 4 miesięcy w ramach procedury uproszczonej (zmiany weszły w życie 7 września 2021 r.)

Zmiana ta ma na celu umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części tego podatku. Podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów.

 1. Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ze zwolnienia od podatku korzystają m.in. dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przepisy przewidują jednak możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku na tej podstawie i wybór opodatkowania dostawy. Jednym z warunków osiągnięcia takiego skutku jest złożenie stosownego oświadczenia właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości.

Do powyższego dodane zostanie dodatkowe rozwiązanie (alternatywne) – możliwość złożenia zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów.

Podsumowując oznacza to, że strony dostawy budynku, budowli lub ich części będą mogły dokonać wyboru i (1) albo złożyć właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego ds. VAT zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy tych obiektów – najpóźniej na dzień przed dokonaniem dostawy tej nieruchomości, (2) albo złożyć to oświadczenie w akcie notarialnym.

 1. Odliczanie VAT przy odwrotnym obciążeniu (zmiany weszły w życie 7 września 2021 r.)

Realizacja wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 A.

Dotychczas obowiązywała zasada, zgodnie z którą odliczenie VAT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest możliwe pod warunkiem, że podatnik wykaże ten VAT należny w terminie 3. miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przeciwnym przypadku, podatek naliczony wykazywany był na „bieżąco”.

Wg TSUE nie jest dopuszczalne zakazanie podatnikom prawa do odliczenia VAT za ten sam okres rozliczeniowy, w którym deklarowany jest VAT należny. Zgodnie z powyższym odstąpiono od tego warunku.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w przypadkach w nich wskazanych, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

 1. Odliczenie VAT przez korektę

Dotychczas zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT podatnik mógł odliczyć podatek naliczony w drodze korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia tego podatku, w przypadku gdy nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w zawartych w art. 86 ust. 10, 10d, 10e i 11 ustawy o VAT terminach.

W nowym brzemieniu przepis art. 86 ust. 13 ustawy o VAT przewiduje, że w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco”, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej:

 • za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo
 • za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

Wprowadzana zmiana powyższego przepisu umożliwi podatnikom świadome zarządzanie nadwyżką podatku naliczonego i jej zwrotami lub przeniesieniami na inne kolejne okresy rozliczeniowe.

W przypadku gdy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., stosuje się przepis art. 86 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

 1. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26

W brzmieniu dotychczasowym przepisów podatnikom przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, jeżeli złożą naczelnikowi urzędu skarbowego – informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadza zmianę powyższego terminu – podatnik będzie obowiązany złożyć informację VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem. Informacja ma być złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7/V7-K za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowe brzmienie przepisu art. 86a ust. 12 stosowane będzie w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r.

 1. Ulga na złe długi

Zmiana polega na zmniejszeniu liczby warunków uprawniających do skorzystania z ulgi, a także wydłużeniu ulega termin na skorzystanie z ulgi z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona.

 1. Uwolnienie środków z rachunku VAT

Zmiana polega na wprowadzeniu możliwości wydania przez naczelnika US postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w przypadku gdy podatnik posiada zaległości podatkowe. Warunkiem wyrażenia takiej zgody będzie, aby posiadane przez podatnika zaległości były objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.

Zmiany wprowadzone zostaną także w zakresie uwolnienia środków z tzw. rachunku technicznego

ZMIANY W USTAWIE – PRAWO BANKOWE:

 1. Konsolidacja środków na rachunku VAT

Zmiana polega na możliwości przekazania środków zgromadzonych na swoich rachunkach VAT – w ramach wszystkich rachunków VAT, również tych prowadzonych przez inne banki. Do tej pory przepisy pozwalały jedynie na taką konsolidację wyłącznie w ramach jednego banku.

 1. Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na ubezpieczenie rolników (zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.)

Zmiana polega na rozszerzeniu możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na ubezpieczenie rolników, czyli składki wnoszone przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i odprowadzających składki do KRUS. Dotychczasowe przepisy umożliwiały regulowanie wyłącznie składek ZUS.

W razie pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

 

 

wróć