erholung von Propecia Nebenwirkungen €76.68
23 czerwca 2020

Zmiany w prawie podatkowym

Dnia 16 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadza szereg zmian w:

 • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku,
 • ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadzam.in. następujące zmiany:

 1. dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do PKWiU ustalonej w drodze rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);
 2. ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi;
 3. modyfikację zasad zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS;
 4. zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box);
 5. ustalanie zaliczek w przypadku zatorów płatniczych;
 6. korygowanie zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy;
 7. wprowadzenie nowej szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
 8. rozszerzenie definicji legalnej „deklaracji” poprzez objęcie jej zakresem sprawozdań;
 9. modyfikację przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe;
 10. zniesienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu stypendium doktoranckiego oraz
 11. wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez zagraniczną spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów:

 • dostosowujących przepisy podatkowe do PKWiU z 2015 r.,
 • przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • przepisu wprowadzającego szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz
 • przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Link do ustawy oraz uzasadnienia: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=207

Dodatkowo przypominamy o zmianach w podatku VAT od lipca 2020 r.

Nowa matryca VAT

PKWiU 2008 zostanie zastąpiona:

 1. w zakresie towarów przez Nomenklaturę scaloną (CN) albo Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB),
 2. w zakresie usług przez aktualną PKWiU 2015.

1 lipca 2020 r. podatnicy zaczną stosować tzw. nową matrycę stawek VAT, czyli wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami 8% i 5%.

Zmiana klasyfikacji towarów pozwoli na uproszczenie rozliczeń, ponieważ jednakową stawką zostaną objęte całe działy produktów, np. wszystkie produkty w grupie pieczywo oraz wyroby ciastkarskie będą opodatkowane 5% stawką, zamiast obecnie stosowanych stawek, tj. 5%, 8% i 23%. Poniżej znajdują się nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT:

WIS

WIS to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa, jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego towaru lub usługi. WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. To znaczy, że organ kontrolujący, nie może obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:

 • opis towaru albo usługi którego dotyczy,
 • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji – Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
 • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Ochrona WIS działa od momentu wejścia w życie od 1 lipca 2020 r. WIS będzie wiązał wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały.

Jeżeli potrzebujecie Państwo szczegółowych informacji w powyższym zakresie, zachęcamy do kontaktu.

wróć