Finasterid in Deutschland €129.73
25 marca 2022

Zmiany w Polskim Ładzie

Premier Mateusz Morawiecki wraz z wiceministrem Arturem Soboniem przedstawili propozycję pakietu zmian w Polskim Ładzie.

Został również opublikowany projekt zmian ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w którym zawarto m.in. poniższe zmiany:

 • Obniżenie stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 17% do 12%, przy niezmienionym poziomie progu skali podatkowej (120.000 zł) oraz kwoty wolnej (30.000 zł).
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Na stronie gov.pl wskazano jednak ,że osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczanie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z ulga dla klasy średniej).

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie zmian w wynagrodzeniu (tabela ma charakter szacunkowy).

 • Zmiany w zakresie składki zdrowotnej polegające na możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne. Roczny limit pomniejszenia podstawy wyniesie:
  • dla podatników rozliczających się w formie podatku liniowego – 8.700 zł w 2022 r. (pomniejszenie dochodu),
  • dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu),
  • dla podatników na karcie podatkowej – 19% zapłaconej składki zdrowotnej (pomniejszenie podatku).
 • Objęcie obowiązkową składką zdrowotną oraz składkami społecznymi komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 • Objęcie obowiązkową składką zdrowotną akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do niej wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.
 • Obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą do 75%  kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
 • Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach.

Zgodnie z projektowanymi zmianami osoby, które mają różne źródła dochodu równocześnie (np. 2 umowy o pracę) będą mogły upoważnić maksymalnie 3 płatników do zmniejszenia zaliczek na PIT (kwota zmniejszająca podatek 3.600/rok). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca wyniesie 300 zł, w przypadku dwóch umów – po 150 zł, w przypadku trzech umów – po 100 zł.

 • Możliwość zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również dla m.in.:
  • zleceniobiorców,
  • pozostałych płatników wypłacających świadczenia z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy PIT,
  • osób osiągających przychody z kontraktów menadżerskich.
 • Pracodawcy, zobowiązani będą do wystąpienia do swoich pracowników o aktualizację wcześniej złożonego oświadczenia PIT-2 (do 15 czerwca 2022 r.).
 • Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. (tzw. mechanizmu podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy).
 • Przesunięcie terminów przekazywania ksiąg rachunkowych (JPK_CIT i JPK_PIT) na 2025 r. (księgi po raz pierwszy za rok 2025 r. przekazywane w 2026 r.). Najwięksi podatnicy CIT o przychodach przekraczających 50 mln euro w poprzednim roku podatkowym oraz podatkowe grupy kapitałowe, przekażą JKP_CIT po raz pierwszy już za 2024 r.
 • Rezygnacja z ulgi na zabytki (tzw. Pałacyk Plus).
 • Rezygnacja z ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów (tzw. abolicji podatkowej).
 • Przywrócenie samotnym rodzicom możliwości wspólnego rozliczania z dzieckiem, dzięki czemu samotni rodzice skorzystają z podwójnej kwoty wolnej (2 x 30.000 zł). Wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1.500 zł.

Planowane zmiany, zgodnie z zapowiedzią, mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

wróć