finasterid 1 mg precio Kolumbien €117.25
1 lipca 2021

VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021 r. w życie weszły rozwiązania zawarte w pakiecie VAT e-commerce, które mają na celu uproszczenie rozliczania podatku VAT w transgranicznym handlu elektronicznym B2C.

Główne rozwiązania ujęte w pakiecie VAT e-commerce to:

 1. zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) z państw trzecich,.
 2. modyfikacja procedury szczególnej tzw. Mini One Stop Shop (MOSS) dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną w One Stop Shop, (OSS), której zakres zostanie rozszerzony na: niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji), wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy, sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (w tym zakresie procedura funkcjonować będzie jako importowy OSS, Import One Stop Shop (IOSS);
 3. wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS,
 4. jeżeli nie jest stosowany IOSS (choć mógłby być), dostępny będzie drugi mechanizm uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro. VAT importowy zostanie pobrany od osoby, dla której towary są przeznaczone (odbiorcy) przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską, agencję celną), która wpłaci ten pobrany od odbiorcy VAT organom celnym, poprzez dokonanie płatności miesięcznej,
 5. usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro,
 6. nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).

Ogólny zarys zmian

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO (uchylone zostaje pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju)

Wprowadzenie definicji „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość” (WSTO) oraz jednolitego progu na terytorium całej UE w wysokości 10 000 EUR dla  podatników:

 • dostarczających towary w ramach WSTO oraz
 • świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne.

Przez WSTO rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 1. podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 2. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów lub
 3. podmiotem niebędącym podatnikiem pod warunkiem, że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 UVAT (czyli towarami instalowanymi lub montowanymi, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz).

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

Rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest:

 1. podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 2. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów lub
 3. podmiotem niebędącym podatnikiem pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

Zatem SOTI charakteryzuje się tym, że towary (inne niż nowe pojazdy, towary zmontowane i zainstalowane) są wysyłane lub transportowane przez sprzedającego lub w jego imieniu z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, co do zasady, osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) – B2C.

Procedura OSS

Procedura OSS ma uprościć obowiązki w zakresie podatku VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:

 • elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;
 • deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji;
 • współpracy z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

Zatem VAT byłby pobierany w ramach jednego, uproszczonego elektronicznego mechanizmu rejestracji i płatności – OSS.

Szczególna procedura importu (IOSS)

Procedura IOSS to sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:

 • zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach członkowskich;
 • złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;
 • współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, oraz obsługę w jednym języku, mimo że prowadzą sprzedaż w całej UE.

Zmiany zasad dotyczących niektórych dostaw ułatwianych przez interfejsy elektroniczne

Poprzez interfejs elektroniczny rozumie się:

 • dowolne urządzenie lub oprogramowanie pozwalające na nawiązanie kontaktu pomiędzy użytkownikiem będącym sprzedawcą a użytkownikiem dokonującym zakupu;
 • szeroki zakres pojęcia: m.in. strony internetowe, portale, portale elektroniczne, platformy, platformy handlowe, interfejsy oprogramowania aplikacji (API);
 • przykładowy charakter wyliczenia – przepisy mają w założeniu objąć swoim zakresem także przyszłe zmiany technologiczne w rozwijającym się dynamicznie obszarze e-commerce.

Rozwiązania w VAT e-commerce obejmują nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających, przy użyciu interfejsu elektronicznego:

(i) sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub

(ii) dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów (B2C).

Zatem w przypadku ww. dostaw towarów przyjmuje się fikcję prawną, że platforma nabyła towary (dostawa towarów B2B pomiędzy platformą a sprzedawcą, który faktycznie sprzedaje te towary do konsumenta) i dokonała dostawy tych towarów (dostawa towarów B2C pomiędzy platformą a konsumentem, który faktycznie nabywa te towary).

W konsekwencji platforma, jak każdy inny podatnik VAT, będzie obowiązana do rozliczenia VAT i wypełnienia innych obowiązków (np. w zakresie fakturowania, deklarowania czy ewidencjonowania) związanych z dokonaną przez nią „fikcyjną” dostawą B2C.

Objaśnienia podatkowe oraz termin wejścia w życie

Objaśnienia podatkowe w zakresie VAT e-commerce znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-1-wrzesnia-2021-r-w-zakresie-tzw-pakietu-vat-e-commerce-wprowadzonego-ustawa-z-dnia-20-maja-2021-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-poz-1163

Przepisy pakietu VAT e-commerce obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

wróć