ist Dutasterid besser als Finasterid für bph €80.61
2 kwietnia 2020

„Tarcza antykryzysowa” a rozwiązania podatkowe

We wtorek późnym wieczorem Prezydent podpisał pakiet ustaw zwanych ”Tarczą antykryzysową”. Poniżej przedstawiamy zmiany w prawie podatkowym wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568, dalej „ustawa z dnia 31 marca 2020 r.).

Poniższe zmiany zostały także uzupełnione o uchwalone już rozporządzenia.

Naszym celem było przedstawienie większości rozwiązań, które w naszej ocenie mogą być dla Państwa ważne i istotne. Prosimy wziąć pod uwagę, że obszerność zmian nie pozwala nam na kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień, a ponadto każdy stan faktyczny wymaga indywidualnej analizy.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 A. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej „UPIT”

1. Szczególny sposób rozliczania strat podatkowych (dodany art. 52k UPIT)

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W celu dokonania obniżenia dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r. o powstałą stratę, podatnicy będą musieli złożyć korektę zeznania za ten rok. Nieodliczoną część straty podatnicy będą rozliczać na dotychczasowych zasadach.

2. Nowe limity zwolnień przedmiotowych (dodany art. 52l UPIT)

Nowe limity zwolnień dla:

 • zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – w 2020 r. limit wynosi 3 000 zł (dotychczas 1 000 zł) – art. 21 ust. 1 pkt 9a UPIT,
 • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – w 2020 r. limit wynosi 10 000 zł (dotychczas 6 000 zł),
 • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – w 2020 i 2021 r. limit wynosi 2 000 zł (dotychczas 1 000 zł). Nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi,
 • dopłat z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 – w 2020 i 2021 r. limit wynosi 3 000 zł (dotychczas 2 000 zł).

3. Darowizny na rzecz na przeciwdziałania COVID-19 (dodany art. 52n UPIT)

Podatnicy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym (np. szpitalom wpisanym do wykazów dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ udostępnianych na stronach internetowych tych oddziałów), Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny,
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

4. Zaliczki an PIT (dodany art. 52o UPIT)

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, podlegają wpłacie do dnia 1 czerwca 2020 r.

Przepis stosuje się także do płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

5. Przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (dodany art. 52p UPIT)

Przedłużono termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 2. uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

6. Ulga na złe długi (dodany art. 52q UPIT)

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CO-VID-19;
 2. uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

7. Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek dla małych podatników (dodany art. 52r UPIT)

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r. Mali podatnicy obliczą wtedy zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r.

8. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne (dodany art. 52s UPIT)

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNiP w 2020 roku. Za towary te uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

9. Ulga na badania i rozwój (dodany art. 52t UPIT)

Podatnicy mają możliwość rozliczenia ulgi B+R w zaliczkach na podatek dochodowy dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania COVID-19.

10. Preferencyjna stawka podatku z tytułu IP BOX (dodany art. 52u UPIT)

Podatnicy mają możliwość stosowania preferencyjnej stawki podatku do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 – już w zaliczkach na podatek dochodowy.

B. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej „UCIT”

1. Szczególny sposób rozliczania strat podatkowych (dodany art. 38f UCIT)

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 01.01.2020 r. a zakończy się po 31.12.2019 r., lub rozpoczął się po 31.12.2019 r. a przed 01.01.2021 r. oraz

2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy.

W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest ww. obniżenie, podatnik składa korektę zeznania. Nieodliczoną część straty podatnicy będą rozliczać na dotychczasowych zasadach.

2. Darowizny na rzecz na przeciwdziałania COVID-19 (dodany art. 38g UCIT)

Podatnicy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym (np. szpitalom wpisanym do wykazów dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ udostępnianych na stronach internetowych tych oddziałów), Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny,
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

3. Przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (dodany art. 38h UCIT)

Przedłużono termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 2. uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

4. Ulga na złe długi (dodany art. 38i UCIT)

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CO-VID-19;
 2. uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

Jeżeli podatnik, którego rok podatkowy zakończy się przed 01.10.2020 r., posiada zobowiązania i zobowiązania te nie zostaną uregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, do zobowiązań tych nie stosuje się art. 18f ust. 5 i 6. Zobowiązania te podlegają doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r., jeżeli do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane.

5. Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek dla małych podatników (dodany art. 38j UCIT)

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek.

W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, zaliczki należne do końca roku oblicza się na ogólnych zasadach począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r.

6. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne (dodany art. 38k UCIT)

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNiP w 2020 roku. Za towary te uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

7. Ulga na badania i rozwój (dodany art. 38l UCIT)

Podatnicy mają możliwość rozliczenia ulgi B+R w zaliczkach na podatek dochodowy dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania COVID-19 w trakcie roku podatkowego, który:

 1. rozpoczął się przed 01.01.2020 r. a zakończy się po 31.12.2019 r. lub
 2. rozpoczął się po 31.12.2019 r. a przed 01.01.2021 r.

8. Preferencyjna stawka podatku z tytułu IP BOX (dodany art. 52u UPIT)

Podatnicy osiągający w roku podatkowym, który:

 1. rozpoczął się przed 01.01.2020 r. a zakończy się po 31.12.2019 r. lub
 2. rozpoczął się po 31.12.2019 r. a przed 01.01.2021 r.

– kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciw-działania COVID-19, mogą stosować w trakcie tego roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów preferencyjną stawkę podatku przy obliczaniu zali-czek na podatek dochodowy.

Wysokość tych zaliczek oblicza się w następujący sposób:

 1. pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 01.03.2020 r., z zastosowaniem preferencyjnej 5% stawki,
 2. zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem preferencyjnej stawki od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 01.03.2020 r., a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Powyższe stosuje się także w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

C. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osób fizycznych – dalej „UZPIT”

1. Darowizny na rzecz na przeciwdziałania COVID-19 (dodany art. 57b UZPIT)

Podatnicy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym (np. szpitalom wpisanym do wykazów dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ udostępnianych na stronach internetowych tych oddziałów), Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny,
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

2. Ulga na złe długi (dodany art. 57c UZPIT)

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CO-VID-19;
 2. uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

D. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej – dalej „UPSD”

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020. Podatek zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r.

E. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200) – dalej „UVAT”

 1. Odroczenie do dnia 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) dla wszystkich podatników (dotychczas 1 kwietnia 2020 r.).
 2. Odroczenie do dnia 1 lipca 2020 r. terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT. Do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do Ustawy o VAT w zakresie stosowania obniżonych stawek opodatkowania.
 3. Odroczenie do dnia 1 lipca 2020 r. terminów związanych w wydawaniem i mocą ochronną Wiążących Informacji Stawkowych.
 4. Zgodnie z art. 15zzn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużony został termin zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza tzw. „Białej listy” z 3 do 14 dni – jest liczony od dnia zlecenia przelewu.

F. Inne zmiany

Zawieszenie biegu terminów w różnych postępowaniach

Art. 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. wprowadza regulacje, iż w okresie stanu zagrożenia z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wprowadzono także przepis umożliwiający działanie urzędów mimo zawieszenia biegu terminów. Zgodnie z jedno treścią w okresie stanu epidemicznego albo epidemii czynności dokonane w postępowaniach i kontrolach są skuteczne.

Termin na złożenie PIT za 2019 r.

Przedłużenie terminu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego PIT  do dnia 31 maja 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. przewidziano brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.

Podatek od nieruchomości

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada gminy może także przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Schemat podatkowy

W przypadku schematów podatkowych terminy z nimi związane – nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Ceny transferowe

Odroczono do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R), o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Interpretacje podatkowe

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, 3-miesięczny termin wydania interpretacji przedłuża się o 3 miesiące.

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

W okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu – podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

G. Zmiany wprowadzone rozporządzeniami

1. Dłuższy termin na złożenie sprawozdania finansowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057001.pdf

Istotne informacje:

Przesunięto terminy m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

 • o 3 miesiące(składanie do 30 czerwca 2020 r. i zatwierdzenie do 30 września 2020 r.),
 • w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące(odpowiednio do 31 maja 2020 r  i do 31 sierpnia 2020 r.).

Odnosi się to do sprawozdań dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Rozporządzenie przedłuża także do 31 lipca 2020 r. termin dotyczący przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.

2. Dłuższy termin do przesłania informacji IFT-2R i ORD-U

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 563)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056301.pdf

Istotne informacje:

Wydłużono:

 • termin upływający w okresie od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji ORD-U, do 5. miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane,
 • termin przesyłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. informacji IFT-2R, do końca 5. miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.

3. Dłuższy termin do złożenia CIT-8

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 542)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054201.pdf

Istotne informacje:

Wydłużono termin do:

 • złożenia CIT-8 dla roku podatkowego, który zakończył się w okresie:
 • od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 UCIT), a także podatników, którzy są podmiotami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem – do 31 lipca 2020 r.
 • od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. dla pozostałych podatników – do 31 maja 2020 r.;
 • wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W następnym wpisie przybliżymy Państwu ogólne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. dla przedsiębiorców.

wróć