niedrigere Dosierung Finasterid €120.68
7 października 2020

Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)

Z dniem 1 października 2020 r. zaczął obowiązywać nowy JPK_VAT z deklaracją. Pojawią się w nim nowe elementy m. in. dodawanie oznaczeń grup towarów i usług (GTU) w części ewidencyjnej JPK.

Zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm., dalej: „Rozporządzanie MF”)  wyróżnia się 13 grup towarów i usług tzw. GTU, a każda grupa posiada osobny kod, który musi zostać wykazany w części ewidencyjnej JPK. Dla towarów przewidziano oznaczenia „01”-„10”, a dla usług – oznaczenia „11”-„13”.

W tabeli poniżej przedstawiono oznaczenia GTU wprowadzone Rozporządzeniem MF.

Oznaczenie Grupa towarów i usług
GTU_01 napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie)
GTU_02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa UVAT (np. benzyny silnikowe czy olej napędowy)
GTU_03 1) olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

2) oleje smarowe,

3) pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,

4) oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,

5) preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05 odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do UVAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane)
GTU_06

 

urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do UVAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne)
GTU_07

 

pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08 metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do UVAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do UVAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych)
GTU_09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
GTU_10 budynki, budowle i grunty
GTU_11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1*

* ze wszystkich usług mieszczących się w sekcji H PKWiU 2015 r. w grupowaniach 49.4 i 52.1, oznaczeniu podlegają tylko usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej

Zamieszczanie oznaczeń GTU w ewidencji to obowiązek sprzedawców, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary należące do jednej z wymienionych powyżej grup. Na marginesie podkreślamy, że  obowiązek dotyczy zamieszczania oznaczeń GTU w ewidencji VAT, nie natomiast na fakturach.

Zgodnie z wyjaśnieniem MF oznaczenia GTU mają zastosowanie również do:

–  faktur zaliczkowych,

–  faktury z oznaczeniem „FP” wystawianych do paragonów na rzecz podatników,

–  towarów używanych, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów,

– refakturowania usług (w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi),

– eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT) np. paliw,

– eksportu usług np. niematerialnych,

– faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

Pierwszy nowy JPK należy przesłać za październik 2020 r. do dnia 25 listopada 2020 r.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

wróć