Finasterid (Proscar) €47.66
23 marca 2020

Obowiązki podatkowe w czasie epidemii – propozycje rządu | projekt ustawy

Szanowni Państwo,

Wszyscy jednoczymy się w walce z koronawirusem. Wiemy, że niełatwo jest obecnie wypełniać obowiązki zawodowe, dlatego również w tym zakresie chcemy pomóc w dostarczaniu wiedzy, która może pomóc Państwu w niełatwych czasach.

Prawo podatkowe już przed epidemią cechowało się dużą zmiennością, natomiast teraz sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna. Na bieżąco obserwujemy dla Państwa propozycje rządu oraz pragniemy podzielić się wiedzą na temat proponowanych i wdrażanych zmian oraz tych, które nie zostały wdrożone, a które są oczekiwane przez podatników. W kolejnych artykułach będziemy przedstawiać również możliwe rozwiązania codziennych problemów, które pojawiają się w związku z realizacją obowiązków podatników i płatników.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje będą dla Państwa pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Projekt ustawy

Dnia 21 marca 2020 r. rząd zaproponował projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „projekt ustawy”), która ma wprowadzić pakiet zmian umożliwiający przedsiębiorcom i spółkom przetrwanie w związku z pandemią koronawirusa.

Wybrane zmiany podatkowe ujęte w projekcie ustawy:

 • Podatek od nieruchomości

W projekcie przewidziano możliwość wprowadzenie gminom, za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

Projekt umożliwia także organom wykonawczym gmin przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

 • PCC

W przypadku zaakceptowania projektu zmiany ustawy, możliwe będzie zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, które zostaną zaciągnę do 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 • Opłata prolongacyjna

W projekcie zaproponowano regulację, dzięki której nie będzie naliczana opłata prolongacyjna, gdy urząd skarbowy odroczy termin płatności podatku lub rozłoży zaległość na raty  dot. decyzji o udzieleniu pomocy, które zostaną wydane na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni po ich odwołaniu.

 • Podatek od sprzedaży detalicznej

Dotychczasowe przepisy zakładały, że obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej wszedłby w życie od lipca 2020 r. Zgodnie z projektem ustawy odroczono ten obowiązek do końca 2020 r.

 • Postępowania i kontrole

Zgodnie z projektem ustawy zawieszone zostaną toczące się już postępowania podatkowe, kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe.

 • Interpretacje indywidulane

Projekt ustawy proponuje przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o okres jednego miesiąca w celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z wystąpieniem koronawirusa. Co do zasady, organy podatkowe mają 3 miesiące na wydanie interpretacji indywidualnej.

 • Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

 

 • Strata

Podatnicy, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r. będą mogli o wysokość tej straty (nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł) obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r., składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Rozliczenie straty w ten sposób przysługiwać ma podatnikom, którzy w 2020 r. osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.

 • Zwolnienia i odliczenia

Nie trzeba będzie płacić podatków dochodowych oraz ryczałtu ewidencjonowanego od otrzymanego w 2020 r.:

 • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy,
 • dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

Możliwe będzie  pomniejszenie podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatki dochodowe o darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 • Płatność zaliczek

Co do zasady płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu.

Projekt ustawy odracza płatność zaliczek na PIT za marzec i kwiecień do dnia 1 czerwca 2020 r. dla płatników będących:

 • zakładami pracy (pracodawcy od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego) oraz
 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi i ich jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemających osobowości prawnej, którzy jako płatnicy potrącają zaliczki od umów zlecenia i umów o dzieło oraz od przychodów z praw majątkowych.

W związku z tym, że termin zostaje ustalony ustawowo, płatnicy nie będę musieli składać wniosków o odroczenie zapłaty podatku. Podkreślamy również, że jest do odroczenie zapłaty, nie natomiast umorzenie zobowiązań.

 • Przychody z budynków

Projekt ustawy wprowadza możliwość przesunięcia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku. Rozwiązanie to będzie fakultatywne, tzn. że podatnik będzie mógł, ale nie musiał, z niego skorzystać.

 • Ulga dla dłużników

Projekt ustawy pozwala zwolnić dłużników z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów.

Co do zasady dłużnicy, który nie uregulowali zobowiązań wobec  dostawców, muszą po upływie 90 dni zwiększyć swój dochód o niezapłaconą kwotę.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Dotyczy też dłużników rozliczających się ryczałtem.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 r. albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej, nie będą zobowiązani do stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów przy obliczaniu należnych w 2020 r. zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID–19.

 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Projekt ustawy umożliwia podatnikom opłacającym w 2020 r. zaliczki miesięczne w formie uproszczonej rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku. Zaliczki za te miesiące, podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników”.

 • Ustawa o rachunkowości

Projekt ustawy pozwala Ministrowi Finansów przesuwać terminy wypełniania obowiązków m.in. w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, ich zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu.

 • VAT

 

 • Nowy JPK

Projekt ustawy  pozwala na odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Podatnicy będą mogli jednak dobrowolnie rozliczyć się w nowej formie za kwiecień 2020 r., czyli złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.

Na zakończenie informujemy również, że niestety – pomimo oczekiwań wielu podmiotów – nie ma obecnie oficjalnych informacji o przesunięciu terminu sporządzenia sprawozdań finansowych oraz deklaracji CIT-8. Ponadto, rząd potwierdzał również informację o przesunięciu terminu składania zeznań PIT o przynajmniej jeden miesiąc. Prawdopodobnie termin zostanie przesunięty, natomiast omawiany projekt zmian nie zawiera szczegółowych informacji na ten temat.

Więcej informacji na temat zmian podatkowych wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem przekażemy w przypadku wejścia niniejszych zmian w życie. Jak już wskazywaliśmy, sytuacja jest dynamiczna, dlatego przedstawione powyżej propozycje mogą ulec zmianie lub zostać zastąpione przez inne.

 

wróć