31 października 2017

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dnia 27 października Sejm przyjął nowelizację ustaw podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tekst ustawy trafił do Senatu.

 

Najistotniejsze zmiany proponowane w ustawie to m.in.:

 

  • nowe uregulowania w zakresie cienkiej kapitalizacji,
  • ograniczenia w zakresie usług niematerialnych,
  • nowy podatek od nieruchomości komercyjnych,
  • zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
  • zwiększenie kwoty wolnej od podatku,
  • zmiany w zakresie restrukturyzacji spółek,
  • rozszerzenie zakresu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

 

W celu zapoznania się z treścią ustawy prosimy odwiedzić następujący adres.

Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić pod niniejszym adresem.

26 października 2017

Ciągłe dostawy towarów – „już” czas na uproszczenie rozliczeń podatkowych? Najnowsze wyroki NSA – patrząc na przełomową linię orzeczniczą, spoglądamy z nadzieją w przyszłość.

Spór interpretacyjny

1 stycznia 2014 r. wprowadzono do ustawy o VAT art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT, które to regulacje niestety od początku przysparzały wielu wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ich zastosowania. Podatnicy konsekwentnie twierdzili, iż powołane przepisy mogą mieć również zastosowanie do odrębnych dostaw, które są rozliczane w okresach rozliczeniowych. Z taką wykładnią nie zgodziły się jednak organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach indywidualnych prezentowały stanowisko, zgodnie z którym powołane powyżej przepisy nie mają zastosowania do dostaw, które można wyodrębnić jako samodzielne dostawy, określając przy tym ich czas realizacji oraz przedmiot.

Niekorzystna wykładnia sądów

Problem tkwi w rozumowaniu co kryje się pod nazwą „dostawa ciągła”, bowiem ustawa o VAT nie definiuje tego pojęcia, na co zwrócił uwagę NSA  w wyroku z 19 marca 2015 roku  (sygn. akt I FSK 215/14). W niniejszym wyroku NSA zauważył również, że definicji tej nie wprowadził także prawodawca unijny. Zdaniem sądu kwestia oceny, czy dane usługi mają charakter ciągły, analogicznie jak w przypadku świadczeń kompleksowych, wymaga odniesienia się każdorazowo do konkretnego stanu faktycznego. Nie da się bowiem zbudować jednolitej definicji precyzującej tego typu usługi. W wyżej wymienionym wyroku sąd uznał, że do dostaw ciągłych zaliczyć można usługi (dostawy), w których nie sposób wyodrębnić poszczególnych czynności oraz przyporządkować ich do konkretnej transakcji.

W innym  wyroku z dnia 28 października 2016 roku (sygn. akt I FSK 425/15) NSA uznał, że spółka jest w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonywanych dostaw oraz określić jej przedmiot. Jednocześnie sąd nie zgodził się ze stanowiskiem WSA uznającego przedstawiony stan faktyczny spółki jako zaliczający się do dostaw ciągłych.  Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przeciwnym razie, gdyby przyjął podobne stanowisko jak Sąd pierwszej instancji, oznaczałoby to, że  poprzez określenie sposobu rozliczenia podatnicy mogliby w dowolny sposób wpływać na moment powstania obowiązku podatkowego.

Powyższe wyroki niestety nie sprzyjały podatnikom.

Wiosenno-letni powiew zmian

Szala jednak częściowo przechyliła się na korzyść podatników dnia 11 kwietnia 2017 r. (wyrok NSA, sygn. akt I FSK 1104/15) oraz następnie 12 lipca 2017 roku, kiedy to NSA poparł pogląd wyrażony w powyższym orzeczeniu, oraz w swoim wyroku (sygn. akt I FSK 1714/15), stwierdził, iż „za dostawy o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 19a ust. 4 w związku z art. 19a ust. 3 u.p.t.u. należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, będący wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami, czy zawartych pomiędzy nimi umów, w ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego planu”.

Warto również zauważyć, że w niniejszym wyroku sąd nie zaaprobował poglądu zawartego w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2016 r. (sygn. akt I FSK 425/15) i z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK 215/14), na które powołał się skarżący organ, a według którego pod pojęciem „usług świadczonych w sposób ciągły”, należy rozumieć wyłącznie takie usługi, w których poszczególnych czynności nie można wyodrębnić, gdy nie da się określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy rozpoczynają się następne.

Podsumowanie

Tak korzystna wykładnia niewątpliwie ułatwiłaby rozliczenia podmiotom dokonującym wielu dostaw towarów, którzy chcieliby je rozliczać w okresach rozliczeniowych. Dzięki temu podatnicy mogliby rozpoznawać obowiązek podatkowy z upływem każdego okresu rozliczeniowego, bez względu na ilość poszczególnych dostaw, jakie zostały zrealizowane w danym cyklu. Kluczowa zaleta dla takich rozliczeń może odnosić się przykładowo do transakcji realizowanych w walutach obcych, ponieważ możliwe byłoby zastosowanie jednego kursu.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że sytuacja ta wymaga każdorazowo dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego oraz określenia warunków umownych łączących strony.

W ślad za powyższymi wyrokami kroczą już stanowiska niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych. Należy mieć zatem nadzieję, że ścieżka orzecznicza w najbliższym czasie zostanie wyraźnie określona i wejdą na nią również organy podatkowe.

Autorzy:

Łukasz Nitschke

Martyna Cisłak

26 października 2017

Mały podatnik VAT, PIT i CIT w 2018 r.

Znany jest już limit przychodów pozwalający na uznanie podatnika za „małego” w 2018 r. (w podatku VAT, PIT i CIT). Małym podatnikiem będzie podmiot, u którego wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł. Limit ten, odpowiadający równowartości 1,2 euro, od przyszłego roku może zostać podwyższony do 2 mln euro (w przypadku podatników PIT i CIT).

23 października 2014

Konferencja „XX lat Ustawy o Rachunkowości. Stan obecny i kierunki zmian.”

Dnia 29 października 2014 r. w Centrum Edukacji SKwP przy ul. Ziębickiej 18 w Poznaniu odbędzie się konferencja „XX lat Ustawy o Rachunkowości. Stan obecny i kierunki zmian” organizowana przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Konferencja ma na celu ocenę użyteczności rozwiązań zawartych w Ustawie o Rachunkowości po 20-latach jej funkcjonowania. Wydarzenie ma również stanowić podstawę do dyskusji nad dalszymi kierunkami jej zmian.

Konferencji patronuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres sekretariat@skwp.poznan.pl do dnia 24 października 2014 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

17 września 2014

TGS Global “Wschodzącą Gwiazdą” roku 2014 wśród sieci firm rachunkowych

Nagrody przyznawane corocznie przez International Accounting Bulletin mają na celu wyróżnienie podmiotów biznesowych prezentujących innowacyjne podejście oraz odnoszących szczególne osiągnięcia w dziedzinie światowej rachunkowości.

Sieć TGS Global została doceniona za dynamiczny rozwój, obserwowalny na przestrzeni zaledwie dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Organizacja liczy w chwili obecnej 1 300 członków i posiada 48 oddziałów w 30 krajach, co świadczy o jej rosnącym potencjale. TGS Global wyróżniono również za wypracowanie wyraźnej, nowoczesnej tożsamości wspólnej marki oraz za globalny zasięg działań ukierunkowanych na udzielenie biznesowego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.

Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 38 Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 46