29 marca 2020

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. | projekt rozporządzenia

W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia MF w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

 

Projekt rozporządzenia wydłuża m.in. terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Przedłużone zostają również inne terminy obowiązków wskazanych w ustawie o rachunkowości.

 

Z projektem ustawy możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331900/katalog/12674002#12674002

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

28 marca 2020

Przesunięcie terminu złożenia CIT-8 oraz zapłaty podatku

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedłużono do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku CIT:

 

 • złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa powyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

 

– którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT.

 

Informujemy również, że dla podatników podatku CIT spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków, termin powyższych obowiązków został przedłużony do 31 lipca 2020 r.:

 

 • podatnik w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 o CIT;
 • uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

 

Z treścią rozporządzenia mogą zapoznać się Państwo pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054201.pdf

 

26 marca 2020

Z ostatniej chwili – przedłużenie terminu złożenia sprawozdania finansowego oraz jego badania przez firmy audytorskie

W ostatnim alercie informowaliśmy Państwa o proponowanym przedłużeniu terminu składania CIT-8 oraz zapłaty podatku za 2019 r. Ministerstwo Finansów poinformowało również, że: „W drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych zw. m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej.”

 

Na ten moment nie są znane szczegóły, w tym nie jest znany wydłużony termin.

 

Źródło: https://twitter.com/MF_GOV_PL

26 marca 2020

Przełożenie terminu CIT-8 na koniec maja | propozycja MF

Informujemy, że Ministerstwo Finansów poinformowało o przełożeniu terminu składania deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. z 31 marca 2020 r. na 31 maja 2020 r.

 

Na ten moment nie mamy informacji o projekcie aktu prawnego w tym zakresie, zatem zgodnie z literą prawa w chwili obecnej obowiązuje dotychczasowy termin, natomiast wiele wskazuje na to, że podatnicy doczekają się przełożenia terminu składania deklaracji CIT-8, co w tej sytuacji wydaje się słuszną decyzją.

25 marca 2020

Przedłużenie terminu złożenia CIT-8 tylko dla nielicznych | projekt rozporządzenia

W poprzednim wpisie wskazywaliśmy, że na dzień jego publikacji w projekcie zmian do wskazanej ustawy nie znalazły się regulacje dotyczące przesunięcia terminu składania CIT-8.

Obecnie został przedstawiony projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z powyższym projektem rozporządzenia, przesunięcie terminu do 31 lipca br. ma dotyczyć tylko nielicznych podatników. Przedłużenie terminu stosuje się do podatników CIT, którzy spełnili jeden z poniższych warunków:

 • osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT;
 • uzyskane przez podatnika przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiły co najmniej 80% wszystkich przychodów uzyskanych w tym roku przez podatnika.

Oznacza to, że wszyscy inni podatnicy podatku CIT, w tym również mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, będą musieli złożyć zeznanie do końca marca br., zgodnie z dotychczas obowiązującym terminem.

Z projektem rozporządzenia możecie zapoznać się Państwo pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12331660/12672333/12672334/dokument442763.pdf

Oczywiście w przypadku pytań, prosimy o kontakt, służymy pomocą.

23 marca 2020

Obowiązki podatkowe w czasie epidemii – propozycje rządu | projekt ustawy

Szanowni Państwo,

Wszyscy jednoczymy się w walce z koronawirusem. Wiemy, że niełatwo jest obecnie wypełniać obowiązki zawodowe, dlatego również w tym zakresie chcemy pomóc w dostarczaniu wiedzy, która może pomóc Państwu w niełatwych czasach.

Prawo podatkowe już przed epidemią cechowało się dużą zmiennością, natomiast teraz sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna. Na bieżąco obserwujemy dla Państwa propozycje rządu oraz pragniemy podzielić się wiedzą na temat proponowanych i wdrażanych zmian oraz tych, które nie zostały wdrożone, a które są oczekiwane przez podatników. W kolejnych artykułach będziemy przedstawiać również możliwe rozwiązania codziennych problemów, które pojawiają się w związku z realizacją obowiązków podatników i płatników.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje będą dla Państwa pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Projekt ustawy

Dnia 21 marca 2020 r. rząd zaproponował projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „projekt ustawy”), która ma wprowadzić pakiet zmian umożliwiający przedsiębiorcom i spółkom przetrwanie w związku z pandemią koronawirusa.

Wybrane zmiany podatkowe ujęte w projekcie ustawy:

 • Podatek od nieruchomości

W projekcie przewidziano możliwość wprowadzenie gminom, za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

Projekt umożliwia także organom wykonawczym gmin przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

 • PCC

W przypadku zaakceptowania projektu zmiany ustawy, możliwe będzie zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, które zostaną zaciągnę do 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 • Opłata prolongacyjna

W projekcie zaproponowano regulację, dzięki której nie będzie naliczana opłata prolongacyjna, gdy urząd skarbowy odroczy termin płatności podatku lub rozłoży zaległość na raty  dot. decyzji o udzieleniu pomocy, które zostaną wydane na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni po ich odwołaniu.

 • Podatek od sprzedaży detalicznej

Dotychczasowe przepisy zakładały, że obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej wszedłby w życie od lipca 2020 r. Zgodnie z projektem ustawy odroczono ten obowiązek do końca 2020 r.

 • Postępowania i kontrole

Zgodnie z projektem ustawy zawieszone zostaną toczące się już postępowania podatkowe, kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe.

 • Interpretacje indywidulane

Projekt ustawy proponuje przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o okres jednego miesiąca w celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z wystąpieniem koronawirusa. Co do zasady, organy podatkowe mają 3 miesiące na wydanie interpretacji indywidualnej.

 • Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

 

 • Strata

Podatnicy, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r. będą mogli o wysokość tej straty (nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł) obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r., składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Rozliczenie straty w ten sposób przysługiwać ma podatnikom, którzy w 2020 r. osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.

 • Zwolnienia i odliczenia

Nie trzeba będzie płacić podatków dochodowych oraz ryczałtu ewidencjonowanego od otrzymanego w 2020 r.:

 • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy,
 • dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

Możliwe będzie  pomniejszenie podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatki dochodowe o darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 • Płatność zaliczek

Co do zasady płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu.

Projekt ustawy odracza płatność zaliczek na PIT za marzec i kwiecień do dnia 1 czerwca 2020 r. dla płatników będących:

 • zakładami pracy (pracodawcy od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego) oraz
 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi i ich jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemających osobowości prawnej, którzy jako płatnicy potrącają zaliczki od umów zlecenia i umów o dzieło oraz od przychodów z praw majątkowych.

W związku z tym, że termin zostaje ustalony ustawowo, płatnicy nie będę musieli składać wniosków o odroczenie zapłaty podatku. Podkreślamy również, że jest do odroczenie zapłaty, nie natomiast umorzenie zobowiązań.

 • Przychody z budynków

Projekt ustawy wprowadza możliwość przesunięcia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku. Rozwiązanie to będzie fakultatywne, tzn. że podatnik będzie mógł, ale nie musiał, z niego skorzystać.

 • Ulga dla dłużników

Projekt ustawy pozwala zwolnić dłużników z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów.

Co do zasady dłużnicy, który nie uregulowali zobowiązań wobec  dostawców, muszą po upływie 90 dni zwiększyć swój dochód o niezapłaconą kwotę.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Dotyczy też dłużników rozliczających się ryczałtem.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 r. albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej, nie będą zobowiązani do stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów przy obliczaniu należnych w 2020 r. zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID–19.

 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Projekt ustawy umożliwia podatnikom opłacającym w 2020 r. zaliczki miesięczne w formie uproszczonej rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku. Zaliczki za te miesiące, podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników”.

 • Ustawa o rachunkowości

Projekt ustawy pozwala Ministrowi Finansów przesuwać terminy wypełniania obowiązków m.in. w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, ich zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu.

 • VAT

 

 • Nowy JPK

Projekt ustawy  pozwala na odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Podatnicy będą mogli jednak dobrowolnie rozliczyć się w nowej formie za kwiecień 2020 r., czyli złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.

Na zakończenie informujemy również, że niestety – pomimo oczekiwań wielu podmiotów – nie ma obecnie oficjalnych informacji o przesunięciu terminu sporządzenia sprawozdań finansowych oraz deklaracji CIT-8. Ponadto, rząd potwierdzał również informację o przesunięciu terminu składania zeznań PIT o przynajmniej jeden miesiąc. Prawdopodobnie termin zostanie przesunięty, natomiast omawiany projekt zmian nie zawiera szczegółowych informacji na ten temat.

Więcej informacji na temat zmian podatkowych wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem przekażemy w przypadku wejścia niniejszych zmian w życie. Jak już wskazywaliśmy, sytuacja jest dynamiczna, dlatego przedstawione powyżej propozycje mogą ulec zmianie lub zostać zastąpione przez inne.

 

20 sierpnia 2019

Najważniejsze zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.

Najważniejsze zmiany zgodnie z:

1. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

–         nowa definicja pierwszego zasiedlenia,

–         ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego,

–         ułatwienia dla nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych,

–         terminy wykreślenia z rejestru podatników VAT,

–         niższa sankcja VAT przy złożeniu deklaracji korygującej w trakcie kontroli celno-skarbowej,

–         wprowadzenie katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, dla których obowiązują szczególne terminy zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych,

–         wskazanie, że rozliczenie zamknięcia stanowi dokument, w którym może być obliczony i wykazany VAT od importu towarów,

 

2. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

–         biała lista podatników.

 

Poniżej linki do powyższych ustaw:

–         https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3301

–         http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3499

26 września 2018

Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Firmy inwestujące w najem nieruchomości mieszkalnych położonych, zapłacą podatek CIT w wysokości 8,5 proc. Będą zobowiązane do jego uregulowania jednak dopiero wtedy, gdy wypłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu. Wszystkie rozwiązania zawarte w ustawie mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 r. Wcześniejszy projekt zakładał korzyści podatkowe dla najmu nieruchomości komercyjnych, ale ostatecznie został wycofany.

 

25.09.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (z ang. Real Estate Investment Trust, w skrócie REIT). Nowe przepisy mają obowiązywać jedynie spółki akcyjne notowane na giełdzie, z kapitałem co najmniej 50 mln zł i z siedzibą lub zarządem na terenie Polski, których podstawowym przedmiotem działalności będzie najem nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce, w tym za pośrednictwem spółek zależnych. Nie są to jednak jedyne warunki, które muszą spełnić spółki.

Nie mniej niż 80 proc. ich aktywów będą musiały stanowić nieruchomości mieszkalne oraz udziały lub akcje spółek zależnych, natomiast co najmniej 90 proc. przychodów ma pochodzić z najmu nieruchomości mieszkalnych, ich sprzedaży (nie wcześniej niż po roku wynajmowania), z tytułu udziałów w spółkach zależnych luz ze sprzedaży ich udziałów i akcji. Ponadto, przychody będą musiały być uzyskiwane co najmniej z pięciu nieruchomości (stanowiących własność spółki lub spółki zależnej). Spółki REIT będą zobowiązane wypłacać w formie dywidend nie mniej niż 90 proc. zysku.

REIT-y będą zwolnione z podatku aż do momentu, gdy wpłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu. Następnie, będą odprowadzały podatek dochodowy w wysokości 8,5 proc. Dzięki niższej stawce CIT spółki nie będą miały możliwości odliczać od przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych nieruchomości. Z tego względu, jak wyliczyło Stowarzyszenie REIT Polska- efektywna stawka CIT wyniesie 17,5 proc.

Zupełnie zwolnione z podatku będą spółki zależne, którymi będą mogły być spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytowo – akcyjne, których zysk będzie trafiał do REIT. Musza one jednak również spełnić określone warunki dotyczące m.in. udziału w kapitale zakładowym czy przychodów, które zostały szczegółowo określone w projekcie ustawy. Zyskają również inwestorzy – otrzymywane przez nich dywidendy będą zwolnione z opodatkowania, niezależnie od tego, czy akcjonariusz jest podatnikiem CIT czy PIT.

Status polskiego REIT będzie wymagał wpisania takiej spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości – zostanie on stworzony. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

 

Z pełną wersją projektu można zapoznać się tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2855

26 lipca 2018

Planowane zmiany w cenach transferowych od 2019 r.

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 15 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Projekt Ustawy), do ustawy o PIT oraz CIT ma zostać wprowadzony nowy rozdział regulujący ceny transferowe.

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu Ustawy najważniejszym celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Do najbardziej znaczących zmian wyprowadzanych przez Projekt Ustawy należy zaliczyć:

 • wprowadzenie definicji i pojęć,
 • wprowadzanie innych niż wymienione w ustawie metod ustalania cen transferowych, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych,
 • wprowadzenie reguły, zgodnie z którą, korekta cen transferowych stanowi przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisach,
 • wprowadzenie uproszczonych rozwiązań przewidzianych dla transakcji pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej (katalogi usług o niskiej wartości dodanej stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do Projektu Ustawy),
 • nowe sposoby określania progów wartości transakcji kontrolowanych,
 • wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej oraz informacji o cenach transferowych do 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji grupowej do 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • zastąpienie obowiązku składania sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP – informacją o cenach transferowych w formie elektronicznej – TP-R.

Konsultacje do Projektu Ustawy będą trwały do 30 lipca 2018 r.

Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Na naszej stronie internetowej będziemy przekazywać Państwu na bieżąco informacje o dalszych postępach prac.

Prosimy o kontakt, jeżeli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji. Z chęcią odpowiemy na każde pytania oraz pomożemy w sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Przypominamy również, że proces legislacyjny mogą Państwo śledzić pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313855/katalog/12522183#12522183

 

14 marca 2018

Przedłużono termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej informujemy, iż termin na:

 • sporządzenie dokumentacji podatkowej,
 • złożenie urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej cen transferowych,
 • dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP przez podatników, którzy zostawali do tego zobowiązani zgodnie z ustawą PIT lub CIT

- został przedłużony się do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Przedłużenie terminu stosuje się do obowiązków powstałych w 2018 (w odniesieniu do danych za 2017 r.) i 2019 r. (w odniesieniu do danych za 2018 r.).

Link do Rozporządzenia MF mogą znaleźć Państwo pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/0555

Z chęcią odpowiemy również na Państwa pytania w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz pomożemy w jej przygotowaniu – w tym celu zachęcamy do kontaktu.

13 marca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej – podpis Ministra

Szanowni Państwo,

 

W związku z naszym ostatnim wpisem w powyższym temacie obserwujemy dla Państwa proces legislacyjny związany z wskazanym projektem rozporządzenia.

Obecnie projekt został już skierowany do podpisu ministra. Czekamy zatem cierpliwie na podpis Ministra Finansów oraz skierowanie aktu do ogłoszenia.

 

Z chęcią odpowiemy także na Państwa pytania w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz pomożemy ją Państwu przygotować. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Przypominamy również, że proces legislacyjny mogą Państwo śledzić pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308553/katalog/12493032#12493032

 

1 marca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Informujemy, że obecnie trwają pracę nad przedłużeniem terminu przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Na podstawie Projektu Rozporządzenia, przedłużone mają zostać do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy:

 • sporządzenia dokumentacji podatkowych,
 • złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • sprawozdania CIT-TP.

Będziemy Państwa informować o kolejnych krokach Ministerstwa Finansów.

Proces legislacyjny mogą Państwo śledzić również pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308553/katalog/12493032#12493032

31 października 2017

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dnia 27 października Sejm przyjął nowelizację ustaw podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tekst ustawy trafił do Senatu.

 

Najistotniejsze zmiany proponowane w ustawie to m.in.:

 

 • nowe uregulowania w zakresie cienkiej kapitalizacji,
 • ograniczenia w zakresie usług niematerialnych,
 • nowy podatek od nieruchomości komercyjnych,
 • zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
 • zwiększenie kwoty wolnej od podatku,
 • zmiany w zakresie restrukturyzacji spółek,
 • rozszerzenie zakresu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

 

W celu zapoznania się z treścią ustawy prosimy odwiedzić następujący adres.

Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić pod niniejszym adresem.

26 października 2017

Ciągłe dostawy towarów – „już” czas na uproszczenie rozliczeń podatkowych? Najnowsze wyroki NSA – patrząc na przełomową linię orzeczniczą, spoglądamy z nadzieją w przyszłość.

Spór interpretacyjny

1 stycznia 2014 r. wprowadzono do ustawy o VAT art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT, które to regulacje niestety od początku przysparzały wielu wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ich zastosowania. Podatnicy konsekwentnie twierdzili, iż powołane przepisy mogą mieć również zastosowanie do odrębnych dostaw, które są rozliczane w okresach rozliczeniowych. Z taką wykładnią nie zgodziły się jednak organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach indywidualnych prezentowały stanowisko, zgodnie z którym powołane powyżej przepisy nie mają zastosowania do dostaw, które można wyodrębnić jako samodzielne dostawy, określając przy tym ich czas realizacji oraz przedmiot.

Niekorzystna wykładnia sądów

Problem tkwi w rozumowaniu co kryje się pod nazwą „dostawa ciągła”, bowiem ustawa o VAT nie definiuje tego pojęcia, na co zwrócił uwagę NSA  w wyroku z 19 marca 2015 roku  (sygn. akt I FSK 215/14). W niniejszym wyroku NSA zauważył również, że definicji tej nie wprowadził także prawodawca unijny. Zdaniem sądu kwestia oceny, czy dane usługi mają charakter ciągły, analogicznie jak w przypadku świadczeń kompleksowych, wymaga odniesienia się każdorazowo do konkretnego stanu faktycznego. Nie da się bowiem zbudować jednolitej definicji precyzującej tego typu usługi. W wyżej wymienionym wyroku sąd uznał, że do dostaw ciągłych zaliczyć można usługi (dostawy), w których nie sposób wyodrębnić poszczególnych czynności oraz przyporządkować ich do konkretnej transakcji.

W innym  wyroku z dnia 28 października 2016 roku (sygn. akt I FSK 425/15) NSA uznał, że spółka jest w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonywanych dostaw oraz określić jej przedmiot. Jednocześnie sąd nie zgodził się ze stanowiskiem WSA uznającego przedstawiony stan faktyczny spółki jako zaliczający się do dostaw ciągłych.  Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przeciwnym razie, gdyby przyjął podobne stanowisko jak Sąd pierwszej instancji, oznaczałoby to, że  poprzez określenie sposobu rozliczenia podatnicy mogliby w dowolny sposób wpływać na moment powstania obowiązku podatkowego.

Powyższe wyroki niestety nie sprzyjały podatnikom.

Wiosenno-letni powiew zmian

Szala jednak częściowo przechyliła się na korzyść podatników dnia 11 kwietnia 2017 r. (wyrok NSA, sygn. akt I FSK 1104/15) oraz następnie 12 lipca 2017 roku, kiedy to NSA poparł pogląd wyrażony w powyższym orzeczeniu, oraz w swoim wyroku (sygn. akt I FSK 1714/15), stwierdził, iż „za dostawy o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 19a ust. 4 w związku z art. 19a ust. 3 u.p.t.u. należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, będący wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami, czy zawartych pomiędzy nimi umów, w ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego planu”.

Warto również zauważyć, że w niniejszym wyroku sąd nie zaaprobował poglądu zawartego w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2016 r. (sygn. akt I FSK 425/15) i z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK 215/14), na które powołał się skarżący organ, a według którego pod pojęciem „usług świadczonych w sposób ciągły”, należy rozumieć wyłącznie takie usługi, w których poszczególnych czynności nie można wyodrębnić, gdy nie da się określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy rozpoczynają się następne.

Podsumowanie

Tak korzystna wykładnia niewątpliwie ułatwiłaby rozliczenia podmiotom dokonującym wielu dostaw towarów, którzy chcieliby je rozliczać w okresach rozliczeniowych. Dzięki temu podatnicy mogliby rozpoznawać obowiązek podatkowy z upływem każdego okresu rozliczeniowego, bez względu na ilość poszczególnych dostaw, jakie zostały zrealizowane w danym cyklu. Kluczowa zaleta dla takich rozliczeń może odnosić się przykładowo do transakcji realizowanych w walutach obcych, ponieważ możliwe byłoby zastosowanie jednego kursu.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że sytuacja ta wymaga każdorazowo dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego oraz określenia warunków umownych łączących strony.

W ślad za powyższymi wyrokami kroczą już stanowiska niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych. Należy mieć zatem nadzieję, że ścieżka orzecznicza w najbliższym czasie zostanie wyraźnie określona i wejdą na nią również organy podatkowe.

Autorzy:

Łukasz Nitschke

Martyna Cisłak

26 października 2017

Mały podatnik VAT, PIT i CIT w 2018 r.

Znany jest już limit przychodów pozwalający na uznanie podatnika za „małego” w 2018 r. (w podatku VAT, PIT i CIT). Małym podatnikiem będzie podmiot, u którego wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł. Limit ten, odpowiadający równowartości 1,2 euro, od przyszłego roku może zostać podwyższony do 2 mln euro (w przypadku podatników PIT i CIT).

23 października 2014

Konferencja „XX lat Ustawy o Rachunkowości. Stan obecny i kierunki zmian.”

Dnia 29 października 2014 r. w Centrum Edukacji SKwP przy ul. Ziębickiej 18 w Poznaniu odbędzie się konferencja „XX lat Ustawy o Rachunkowości. Stan obecny i kierunki zmian” organizowana przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Konferencja ma na celu ocenę użyteczności rozwiązań zawartych w Ustawie o Rachunkowości po 20-latach jej funkcjonowania. Wydarzenie ma również stanowić podstawę do dyskusji nad dalszymi kierunkami jej zmian.

Konferencji patronuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres sekretariat@skwp.poznan.pl do dnia 24 października 2014 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

17 września 2014

TGS Global “Wschodzącą Gwiazdą” roku 2014 wśród sieci firm rachunkowych

Nagrody przyznawane corocznie przez International Accounting Bulletin mają na celu wyróżnienie podmiotów biznesowych prezentujących innowacyjne podejście oraz odnoszących szczególne osiągnięcia w dziedzinie światowej rachunkowości.

Sieć TGS Global została doceniona za dynamiczny rozwój, obserwowalny na przestrzeni zaledwie dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Organizacja liczy w chwili obecnej 1 300 członków i posiada 48 oddziałów w 30 krajach, co świadczy o jej rosnącym potencjale. TGS Global wyróżniono również za wypracowanie wyraźnej, nowoczesnej tożsamości wspólnej marki oraz za globalny zasięg działań ukierunkowanych na udzielenie biznesowego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.


Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 38

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 46