positive Ergebnisse von Propecia €73.21
20 grudnia 2023

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę.

Życzymy Państwu, aby nadchodzący czas był pełen ciepłej i radosnej atmosfery oraz wytchnienia od codziennych obowiązków, a zbliżający się rok obfitował w pomyślność w realizacji osobistych i zawodowych planów.

Zespół 4AUDYT

22 marca 2023

Przedłużenie terminów złożenia zeznań CIT do końca czerwca 2023

Dnia 22 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie przedłużające termin złożenia zeznania CIT-8, CIT-8E a także innych zeznań oraz realizacji obowiązków z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 530) przedłużono do 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

 • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, czyli CIT-8 z załącznikami, jeżeli wystąpi obowiązek ich dołączenia do zeznania głównego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku

‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.; dalej: ustawa o CIT).


Ponadto, do 30 czerwca przedłużono również termin:

 • określony w art. 28r ust. 1 ustawie o CIT, a zatem termin do złożenia deklaracji o wysokości dochodu (CIT-8E) osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. (dotyczący to podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek czyli tzw. CIT Estońskim);
 • do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy o CIT (mowa o obowiązkach podatnika wybierającego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek), jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r.;
 • określony w art. 28 ust. 1 ustawy o CIT, czyli do złożenia informacji określonej w tym przepisie (CIT-8ST) według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Z treścią wskazanego powyżej rozporządzenia możecie zapoznać się Państwo pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000053001.pdf

22 czerwca 2022

Wynagrodzenia czerwiec/lipiec 2022

Wynagrodzenia wypłacone od 1 lipca 2022 r. powinny być obliczone z uwzględnieniem zmian zawartych w Polskim Ładzie 2.0 tj. z uwzględnieniem 12% stawki podatku PIT (zamiast 17%), bez ulgi dla klasy średniej lub też podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Co istotne, decydująca jest Slot deposit pulsa, a nie okres, za jaki dane wynagrodzenie przysługuje. Zatem:

 • jeżeli wynagrodzenie za czerwiec zostanie wypłacone do końca czerwca – wynagrodzenie będzie naliczone według przepisów obowiązujących od stycznia do czerwca 2022 r. (m.in. z uwzględnieniem stawki PIT 17% czy podwójnym liczeniem zaliczek na podatek dochodowy);
 • jeżeli wynagrodzenie za czerwiec zostanie wypłacone w lipcu – wynagrodzenie będzie liczone według przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022 r. (m.in. z  uwzględnieniem obniżonej stawki podatku PIT 12% oraz bez ulgi dla klasy średniej lub podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy).

W myśl przepisów zawartych w nowelizacji ustawy, jeżeli płatnik pobierze w lipcu 2022 r. zaliczkę na PIT na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 30 czerwca 2022 r., a nie przekaże jej jeszcze na rachunek urzędu skarbowego, zobowiązany będzie niezwłocznie zwrócić podatnikowi tę część pobranej zaliczki, która przekroczy zaliczkę obliczoną już na podstawie przepisów, które będą obowiązywać od 1 lipca 2022 r. RTP Tertinggi hari ini

20 czerwca 2022

Polski Ład 2.0.

Prezydent Andrzej Duda, dnia 13 czerwca 2022 r. podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która obejmuje m.in. poniższe zmiany:

 • Obniżenie stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 17% do 12%, przy niezmienionym poziomie progu skali podatkowej (120.000 zł) oraz kwoty wolnej (30.000 zł);

  • za 2022 r. wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
 • Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla klasy średniej.
 • Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania, możliwe zmiany:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> skala podatkowa (zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 r. lub dopiero po zakończonym roku 2022 r.),
  • podatek liniowy -> skala podatkowa (zmiana formy opodatkowania dopiero po zakończonym roku 2022 r.).
 • Przywrócenie możliwości częściowego odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców:

  • dla podatników rozliczających się w formie podatku liniowego – do 8.700 zł w 2022 r. (pomniejszenie dochodu),
  • dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu),
  • dla podatników na karcie podatkowej – 19% zapłaconej składki zdrowotnej (pomniejszenie podatku). Slot deposit pulsa

Co do zasady, nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Natomiast wśród zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2023 r. wymienić można m.in.:

 • Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 • Możliwość złożenia oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy do maksymalnie 3 płatników, wówczas w przypadku np. jednej umowy o pracę kwota zmniejszająca wyniesie 300 zł, w przypadku dwóch umów – po 150 zł, w przypadku trzech umów – po 100 zł. RTP Tertinggi hari ini

 

 

28 marca 2022

Zmiany w Polskim Ładzie

Premier Mateusz Morawiecki wraz z wiceministrem Arturem Soboniem przedstawili propozycję pakietu zmian w Polskim Ładzie.

Został również opublikowany projekt zmian ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w którym zawarto m.in. poniższe zmiany:

 • Obniżenie stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 17% do 12%, przy niezmienionym poziomie progu skali podatkowej (120.000 zł) oraz kwoty wolnej (30.000 zł).
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Na stronie gov.pl wskazano jednak ,że osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczanie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z ulga dla klasy średniej).

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie zmian w wynagrodzeniu (tabela ma charakter szacunkowy).

Slot deposit pulsa

 • Zmiany w zakresie składki zdrowotnej polegające na możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne. Roczny limit pomniejszenia podstawy wyniesie:
  • dla podatników rozliczających się w formie podatku liniowego – 8.700 zł w 2022 r. (pomniejszenie dochodu),
  • dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu),
  • dla podatników na karcie podatkowej – 19% zapłaconej składki zdrowotnej (pomniejszenie podatku).
 • Objęcie obowiązkową składką zdrowotną oraz składkami społecznymi komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 • Objęcie obowiązkową składką zdrowotną akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do niej wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.
 • Obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą do 75%  kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
 • Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach.

Zgodnie z projektowanymi zmianami osoby, które mają różne źródła dochodu równocześnie (np. 2 umowy o pracę) będą mogły upoważnić maksymalnie 3 płatników do zmniejszenia zaliczek na PIT (kwota zmniejszająca podatek 3.600/rok). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca wyniesie 300 zł, w przypadku dwóch umów – po 150 zł, w przypadku trzech umów – po 100 zł.

 • Możliwość zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również dla m.in.:
  • zleceniobiorców,
  • pozostałych płatników wypłacających świadczenia z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy PIT,
  • osób osiągających przychody z kontraktów menadżerskich.
 • Pracodawcy, zobowiązani będą do wystąpienia do swoich pracowników o aktualizację wcześniej złożonego oświadczenia PIT-2 (do 15 czerwca 2022 r.).
 • Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. (tzw. mechanizmu podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy).
 • Przesunięcie terminów przekazywania ksiąg rachunkowych (JPK_CIT i JPK_PIT) na 2025 r. (księgi po raz pierwszy za rok 2025 r. przekazywane w 2026 r.). Najwięksi podatnicy CIT o przychodach przekraczających 50 mln euro w poprzednim roku podatkowym oraz podatkowe grupy kapitałowe, przekażą JKP_CIT po raz pierwszy już za 2024 r.
 • Rezygnacja z ulgi na zabytki (tzw. Pałacyk Plus).
 • Rezygnacja z ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów (tzw. abolicji podatkowej).
 • Przywrócenie samotnym rodzicom możliwości wspólnego rozliczania z dzieckiem, dzięki czemu samotni rodzice skorzystają z podwójnej kwoty wolnej (2 x 30.000 zł). Wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1.500 zł.

Planowane zmiany, zgodnie z zapowiedzią, mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r. RTP Tertinggi hari ini

18 marca 2022

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Resort finansów w drodze stosownych rozporządzeń wydłużył terminy sprawozdawcze za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe

Minister Finansów podpisał rozporządzenie, na podstawie którego, do 30 czerwca 2022 r. przedłużono terminy na:

 • złożenie zeznania o wysokości dochodu/poniesionej straty i zapłatę podatku (CIT-8 i CIT-8AB),
 • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitanowych (CIT-8E),
 • wykazanie przychodów, kosztów oraz oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników opodatkowanym ryczałtem od dochodów spółek.

Slot deposit pulsa

 

Zeznanie podatkowe

Wydłużone zostały także terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego:

 • o 3 miesiące – dla jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych,
 • o 1 miesiąc – dla jednostek sektora finansów publicznych,
 • o 3 miesiące – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS).

RTP Tertinggi hari ini

 

17 marca 2022

Preferencje podatkowe za pomoc dla obywateli Ukrainy

12 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r. Kompleksowy pakiet pomocy zawiera również przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania podatkowe.

Zwolnienie z PIT dla otrzymujących pomoc

Ustawa zwolniła z podatku dochodowego od osób fizycznych pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli do Polski z terytorium Ukrainy na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych. Slot deposit pulsa

Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych tj. zapewnienie żywności, udostępnienie lokalu mieszkalnego, sfinansowanie leczenia lub opłacenie nauki. W ustawie nie określono limitu takich świadczeń. Zwolnienie dotyczy pomocy humanitarnej uzyskanej od osób indywidualnych, firm, organizacji pozarządowych i administracji państwowej.

Zwolnienie z podatku dochodowego dla pomagających

Zgodnie z ustawą, zwolnione od podatku dochodowego będą również świadczenia pieniężne otrzymane od rzędu przez podatników, którzy udzielają pomocy uchodźcom zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie.

Podatkowe koszty dla firm

Ustawa przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz koszty wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizny, przekazanych uchodźcom z Ukrainy w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. za pośrednictwem:

 • organizacji pozarządowych (również z Ukrainy),
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Darowizna dla otrzymujących pomoc

Obywatele Ukrainy nie muszą płacić podatku od spadków i darowizn, jeżeli wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych od jednej osoby, czy organizacji nie przekroczy 4 902 zł na osobę w ciągu 5 lat.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, spółki, które wybrały system estoński nie będą musiały zapłacić podatku od darowizny przekazanej na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom wojennym na Ukrainie. Projekt przewiduje zaniechanie poboru podatku od dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości odpowiadającej:

 • wysokości kosztów poniesionych z tytułu wykonania nieodpłatnych świadczeń oraz
 • wysokości poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom wojny w Ukrainie.

Aby skorzystać z preferencji, darowizny muszą zostać przekazane wskazanym w ustawie podmiotom (m.in. organizacjom pozarządowym).

Zaniechanie poboru zaliczki ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 24 lutego do dnia 31 grudnia 2022 r. RTP Tertinggi hari ini

 

1 listopada 2021

Strategia podatkowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od dnia 1 stycznia 2021 r. dana grupa podatników jest zobowiązana do sporządzenia i publikacji informacji o zrealizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zobowiązane są:

 1. podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 2. podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Co musi zawierać informacja o realizowanej strategii gospodarczej?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1) informacje o stosowanych przez podatnika:

 1. a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 2. b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,

2) informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą,

3) informacje o:

 1. a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

4) informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 1. a) ogólnej interpretacji podatkowej,
 2. b) interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 3. c) wiążącej informacji stawkowej,
 4. d) wiążącej informacji akcyzowej,

5) informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej – z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana przez podatkową grupę kapitałową zawiera informacje w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Termin i sposób publikacji

Podatnik zamieszcza informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, sporządzoną w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie internetowej w terminie do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

W przypadku gdy podatnik nie posiada własnej strony internetowej, informację o realizowanej strategii podatkowej udostępnia w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

W terminie do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o adresie strony internetowej, na której opublikował informację o realizowanej strategii podatkowej.

Pierwszy raz informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zostać złożona już za 2020 r., w terminie do końca grudnia 2021 r.

Kara

Za brak informacji o strategii podatkowej oraz w przypadku niepowiadomienia naczelnika US o adresie strony internetowej, na której opublikowano realizowaną strategię podatkową, podatnik podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, w drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł.

W zakresie nieuregulowanym w ust. 8 do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 .r, poz. 1406)

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

6 października 2021

Zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT 2

Najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1626):

ZMIANY W USTAWIE O VAT:

 1. Zmiana definicji „terytorium Unii Europejskiej” oraz „państwo członkowskie”

Po wystąpieniu UK z Unii Europejskiej i zakończeniu okresu przejściowego – powyższe definicje muszą zostać zaktualizowane uwzględniając także Protokół w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej. Od dnia 1 stycznia 2021 r. dla celów transakcji towarowych Irlandia Północna jest traktowana jako terytorium Unii Europejskiej, a podatnicy dokonujący WDT lub WNT na terytorium Irlandii Północnej są traktowani jako podatnicy UE. Natomiast transakcje usługowe przeprowadzane z podmiotami z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii Północnej są traktowane jako transakcje z podmiotami z państw nienależących do UE.

Z ustawy o VAT zostaną także usunięte zapisy dotyczące terytoriów UK wymienionych w art. 2 pkt 3: Wyspa Man, Wyspy Normandzkie oraz Gibraltar.

 1. Doprecyzowanie regulacji transakcji łańcuchowych

Nowy przepis przewiduje, że w przypadku towarów będących przedmiotem kolejnych dostaw oraz które wysyłane są lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, które są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez pierwszego dostawcę, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane jego dostawie.

 1. Uregulowanie sposobu dokonaniu korekty in-minus w przypadku importu usług, WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy – jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji (np. błędnie określona cena, ilość), to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym rozliczona została pierwotna transakcja (korekta wsteczna).

W sytuacji gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu transakcji (przykładowo zaistniały nowe okoliczności transakcji, takie jak udzielenie dodatkowego rabatu czy skonta itp.), korekta powinna być dokonana „na bieżąco”, w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie rozliczenia pierwotnej transakcji. Jeżeli zatem podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów otrzyma od swojego kontrahenta rabat np. w styczniu – korekty podstawy opodatkowania powinien dokonać w deklaracji składanej za styczeń.

 1. Korekta transakcji importu towaru w terminie 4 miesięcy w ramach procedury uproszczonej (zmiany weszły w życie 7 września 2021 r.)

Zmiana ta ma na celu umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części tego podatku. Podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów.

 1. Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ze zwolnienia od podatku korzystają m.in. dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przepisy przewidują jednak możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku na tej podstawie i wybór opodatkowania dostawy. Jednym z warunków osiągnięcia takiego skutku jest złożenie stosownego oświadczenia właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości.

Do powyższego dodane zostanie dodatkowe rozwiązanie (alternatywne) – możliwość złożenia zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów.

Podsumowując oznacza to, że strony dostawy budynku, budowli lub ich części będą mogły dokonać wyboru i (1) albo złożyć właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego ds. VAT zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy tych obiektów – najpóźniej na dzień przed dokonaniem dostawy tej nieruchomości, (2) albo złożyć to oświadczenie w akcie notarialnym.

 1. Odliczanie VAT przy odwrotnym obciążeniu (zmiany weszły w życie 7 września 2021 r.)

Realizacja wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 A.

Dotychczas obowiązywała zasada, zgodnie z którą odliczenie VAT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest możliwe pod warunkiem, że podatnik wykaże ten VAT należny w terminie 3. miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przeciwnym przypadku, podatek naliczony wykazywany był na „bieżąco”.

Wg TSUE nie jest dopuszczalne zakazanie podatnikom prawa do odliczenia VAT za ten sam okres rozliczeniowy, w którym deklarowany jest VAT należny. Zgodnie z powyższym odstąpiono od tego warunku.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w przypadkach w nich wskazanych, będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

 1. Odliczenie VAT przez korektę

Dotychczas zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT podatnik mógł odliczyć podatek naliczony w drodze korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia tego podatku, w przypadku gdy nie dokonał odliczenia podatku naliczonego w zawartych w art. 86 ust. 10, 10d, 10e i 11 ustawy o VAT terminach.

W nowym brzemieniu przepis art. 86 ust. 13 ustawy o VAT przewiduje, że w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco”, podatnik będzie miał możliwość skorygowania deklaracji podatkowej:

 • za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo
 • za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

Wprowadzana zmiana powyższego przepisu umożliwi podatnikom świadome zarządzanie nadwyżką podatku naliczonego i jej zwrotami lub przeniesieniami na inne kolejne okresy rozliczeniowe.

W przypadku gdy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., stosuje się przepis art. 86 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

 1. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26

W brzmieniu dotychczasowym przepisów podatnikom przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, jeżeli złożą naczelnikowi urzędu skarbowego – informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadza zmianę powyższego terminu – podatnik będzie obowiązany złożyć informację VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem. Informacja ma być złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7/V7-K za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowe brzmienie przepisu art. 86a ust. 12 stosowane będzie w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r.

 1. Ulga na złe długi

Zmiana polega na zmniejszeniu liczby warunków uprawniających do skorzystania z ulgi, a także wydłużeniu ulega termin na skorzystanie z ulgi z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona.

 1. Uwolnienie środków z rachunku VAT

Zmiana polega na wprowadzeniu możliwości wydania przez naczelnika US postanowienia wyrażającego zgodę na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w przypadku gdy podatnik posiada zaległości podatkowe. Warunkiem wyrażenia takiej zgody będzie, aby posiadane przez podatnika zaległości były objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.

Zmiany wprowadzone zostaną także w zakresie uwolnienia środków z tzw. rachunku technicznego

ZMIANY W USTAWIE – PRAWO BANKOWE:

 1. Konsolidacja środków na rachunku VAT

Zmiana polega na możliwości przekazania środków zgromadzonych na swoich rachunkach VAT – w ramach wszystkich rachunków VAT, również tych prowadzonych przez inne banki. Do tej pory przepisy pozwalały jedynie na taką konsolidację wyłącznie w ramach jednego banku.

 1. Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na ubezpieczenie rolników (zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.)

Zmiana polega na rozszerzeniu możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT o składki na ubezpieczenie rolników, czyli składki wnoszone przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i odprowadzających składki do KRUS. Dotychczasowe przepisy umożliwiały regulowanie wyłącznie składek ZUS.

W razie pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

1 lipca 2021

VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021 r. w życie weszły rozwiązania zawarte w pakiecie VAT e-commerce, które mają na celu uproszczenie rozliczania podatku VAT w transgranicznym handlu elektronicznym B2C.

Główne rozwiązania ujęte w pakiecie VAT e-commerce to:

 1. zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) z państw trzecich,.
 2. modyfikacja procedury szczególnej tzw. Mini One Stop Shop (MOSS) dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną w One Stop Shop, (OSS), której zakres zostanie rozszerzony na: niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji), wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy, sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (w tym zakresie procedura funkcjonować będzie jako importowy OSS, Import One Stop Shop (IOSS);
 3. wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS,
 4. jeżeli nie jest stosowany IOSS (choć mógłby być), dostępny będzie drugi mechanizm uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro. VAT importowy zostanie pobrany od osoby, dla której towary są przeznaczone (odbiorcy) przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską, agencję celną), która wpłaci ten pobrany od odbiorcy VAT organom celnym, poprzez dokonanie płatności miesięcznej,
 5. usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro,
 6. nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).

Ogólny zarys zmian

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO (uchylone zostaje pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju)

Wprowadzenie definicji „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość” (WSTO) oraz jednolitego progu na terytorium całej UE w wysokości 10 000 EUR dla  podatników:

 • dostarczających towary w ramach WSTO oraz
 • świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne.

Przez WSTO rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 1. podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 2. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów lub
 3. podmiotem niebędącym podatnikiem pod warunkiem, że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 UVAT (czyli towarami instalowanymi lub montowanymi, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz).

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

Rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest:

 1. podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 2. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów lub
 3. podmiotem niebędącym podatnikiem pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

Zatem SOTI charakteryzuje się tym, że towary (inne niż nowe pojazdy, towary zmontowane i zainstalowane) są wysyłane lub transportowane przez sprzedającego lub w jego imieniu z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, co do zasady, osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) – B2C.

Procedura OSS

Procedura OSS ma uprościć obowiązki w zakresie podatku VAT nałożonych na podatników dokonujących dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE, poprzez umożliwienie im:

 • elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;
 • deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji;
 • współpracy z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

Zatem VAT byłby pobierany w ramach jednego, uproszczonego elektronicznego mechanizmu rejestracji i płatności – OSS.

Szczególna procedura importu (IOSS)

Procedura IOSS to sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:

 • zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach członkowskich;
 • złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;
 • współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, oraz obsługę w jednym języku, mimo że prowadzą sprzedaż w całej UE.

Zmiany zasad dotyczących niektórych dostaw ułatwianych przez interfejsy elektroniczne

Poprzez interfejs elektroniczny rozumie się:

 • dowolne urządzenie lub oprogramowanie pozwalające na nawiązanie kontaktu pomiędzy użytkownikiem będącym sprzedawcą a użytkownikiem dokonującym zakupu;
 • szeroki zakres pojęcia: m.in. strony internetowe, portale, portale elektroniczne, platformy, platformy handlowe, interfejsy oprogramowania aplikacji (API);
 • przykładowy charakter wyliczenia – przepisy mają w założeniu objąć swoim zakresem także przyszłe zmiany technologiczne w rozwijającym się dynamicznie obszarze e-commerce.

Rozwiązania w VAT e-commerce obejmują nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających, przy użyciu interfejsu elektronicznego:

(i) sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub

(ii) dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów (B2C).

Zatem w przypadku ww. dostaw towarów przyjmuje się fikcję prawną, że platforma nabyła towary (dostawa towarów B2B pomiędzy platformą a sprzedawcą, który faktycznie sprzedaje te towary do konsumenta) i dokonała dostawy tych towarów (dostawa towarów B2C pomiędzy platformą a konsumentem, który faktycznie nabywa te towary).

W konsekwencji platforma, jak każdy inny podatnik VAT, będzie obowiązana do rozliczenia VAT i wypełnienia innych obowiązków (np. w zakresie fakturowania, deklarowania czy ewidencjonowania) związanych z dokonaną przez nią „fikcyjną” dostawą B2C.

Objaśnienia podatkowe oraz termin wejścia w życie

Objaśnienia podatkowe w zakresie VAT e-commerce znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-1-wrzesnia-2021-r-w-zakresie-tzw-pakietu-vat-e-commerce-wprowadzonego-ustawa-z-dnia-20-maja-2021-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-dz-u-poz-1163

Przepisy pakietu VAT e-commerce obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

7 października 2020

Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)

Z dniem 1 października 2020 r. zaczął obowiązywać nowy JPK_VAT z deklaracją. Pojawią się w nim nowe elementy m. in. dodawanie oznaczeń grup towarów i usług (GTU) w części ewidencyjnej JPK.

Zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm., dalej: „Rozporządzanie MF”)  wyróżnia się 13 grup towarów i usług tzw. GTU, a każda grupa posiada osobny kod, który musi zostać wykazany w części ewidencyjnej JPK. Dla towarów przewidziano oznaczenia „01”-„10”, a dla usług – oznaczenia „11”-„13”.

W tabeli poniżej przedstawiono oznaczenia GTU wprowadzone Rozporządzeniem MF.

Oznaczenie Grupa towarów i usług
GTU_01 napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie)
GTU_02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa UVAT (np. benzyny silnikowe czy olej napędowy)
GTU_03 1) olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

2) oleje smarowe,

3) pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,

4) oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,

5) preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05 odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do UVAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane)
GTU_06

 

urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do UVAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne)
GTU_07

 

pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08 metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do UVAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do UVAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych)
GTU_09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
GTU_10 budynki, budowle i grunty
GTU_11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1*

* ze wszystkich usług mieszczących się w sekcji H PKWiU 2015 r. w grupowaniach 49.4 i 52.1, oznaczeniu podlegają tylko usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej

Zamieszczanie oznaczeń GTU w ewidencji to obowiązek sprzedawców, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary należące do jednej z wymienionych powyżej grup. Na marginesie podkreślamy, że  obowiązek dotyczy zamieszczania oznaczeń GTU w ewidencji VAT, nie natomiast na fakturach.

Zgodnie z wyjaśnieniem MF oznaczenia GTU mają zastosowanie również do:

–  faktur zaliczkowych,

–  faktury z oznaczeniem „FP” wystawianych do paragonów na rzecz podatników,

–  towarów używanych, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów,

– refakturowania usług (w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi),

– eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT) np. paliw,

– eksportu usług np. niematerialnych,

– faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

Pierwszy nowy JPK należy przesłać za październik 2020 r. do dnia 25 listopada 2020 r.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.


Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 93

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 101
23 czerwca 2020

Zmiany w prawie podatkowym

Dnia 16 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadza szereg zmian w:

 • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku,
 • ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadzam.in. następujące zmiany:

 1. dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do PKWiU ustalonej w drodze rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);
 2. ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi;
 3. modyfikację zasad zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS;
 4. zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box);
 5. ustalanie zaliczek w przypadku zatorów płatniczych;
 6. korygowanie zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy;
 7. wprowadzenie nowej szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
 8. rozszerzenie definicji legalnej „deklaracji” poprzez objęcie jej zakresem sprawozdań;
 9. modyfikację przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe;
 10. zniesienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu stypendium doktoranckiego oraz
 11. wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez zagraniczną spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów:

 • dostosowujących przepisy podatkowe do PKWiU z 2015 r.,
 • przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • przepisu wprowadzającego szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz
 • przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Link do ustawy oraz uzasadnienia: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=207

Dodatkowo przypominamy o zmianach w podatku VAT od lipca 2020 r.

Nowa matryca VAT

PKWiU 2008 zostanie zastąpiona:

 1. w zakresie towarów przez Nomenklaturę scaloną (CN) albo Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB),
 2. w zakresie usług przez aktualną PKWiU 2015.

1 lipca 2020 r. podatnicy zaczną stosować tzw. nową matrycę stawek VAT, czyli wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami 8% i 5%.

Zmiana klasyfikacji towarów pozwoli na uproszczenie rozliczeń, ponieważ jednakową stawką zostaną objęte całe działy produktów, np. wszystkie produkty w grupie pieczywo oraz wyroby ciastkarskie będą opodatkowane 5% stawką, zamiast obecnie stosowanych stawek, tj. 5%, 8% i 23%. Poniżej znajdują się nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT:

WIS

WIS to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa, jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego towaru lub usługi. WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. To znaczy, że organ kontrolujący, nie może obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:

 • opis towaru albo usługi którego dotyczy,
 • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji – Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
 • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Ochrona WIS działa od momentu wejścia w życie od 1 lipca 2020 r. WIS będzie wiązał wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały.

Jeżeli potrzebujecie Państwo szczegółowych informacji w powyższym zakresie, zachęcamy do kontaktu.

2 kwietnia 2020

„Tarcza antykryzysowa” a rozwiązania podatkowe

We wtorek późnym wieczorem Prezydent podpisał pakiet ustaw zwanych ”Tarczą antykryzysową”. Poniżej przedstawiamy zmiany w prawie podatkowym wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568, dalej „ustawa z dnia 31 marca 2020 r.).

Poniższe zmiany zostały także uzupełnione o uchwalone już rozporządzenia.

Naszym celem było przedstawienie większości rozwiązań, które w naszej ocenie mogą być dla Państwa ważne i istotne. Prosimy wziąć pod uwagę, że obszerność zmian nie pozwala nam na kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień, a ponadto każdy stan faktyczny wymaga indywidualnej analizy.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 A. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej „UPIT”

1. Szczególny sposób rozliczania strat podatkowych (dodany art. 52k UPIT)

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W celu dokonania obniżenia dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r. o powstałą stratę, podatnicy będą musieli złożyć korektę zeznania za ten rok. Nieodliczoną część straty podatnicy będą rozliczać na dotychczasowych zasadach.

2. Nowe limity zwolnień przedmiotowych (dodany art. 52l UPIT)

Nowe limity zwolnień dla:

 • zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – w 2020 r. limit wynosi 3 000 zł (dotychczas 1 000 zł) – art. 21 ust. 1 pkt 9a UPIT,
 • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł – w 2020 r. limit wynosi 10 000 zł (dotychczas 6 000 zł),
 • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – w 2020 i 2021 r. limit wynosi 2 000 zł (dotychczas 1 000 zł). Nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi,
 • dopłat z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 – w 2020 i 2021 r. limit wynosi 3 000 zł (dotychczas 2 000 zł).

3. Darowizny na rzecz na przeciwdziałania COVID-19 (dodany art. 52n UPIT)

Podatnicy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym (np. szpitalom wpisanym do wykazów dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ udostępnianych na stronach internetowych tych oddziałów), Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny,
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

4. Zaliczki an PIT (dodany art. 52o UPIT)

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, podlegają wpłacie do dnia 1 czerwca 2020 r.

Przepis stosuje się także do płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

5. Przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (dodany art. 52p UPIT)

Przedłużono termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 2. uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

6. Ulga na złe długi (dodany art. 52q UPIT)

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CO-VID-19;
 2. uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

7. Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek dla małych podatników (dodany art. 52r UPIT)

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r. Mali podatnicy obliczą wtedy zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r.

8. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne (dodany art. 52s UPIT)

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNiP w 2020 roku. Za towary te uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

9. Ulga na badania i rozwój (dodany art. 52t UPIT)

Podatnicy mają możliwość rozliczenia ulgi B+R w zaliczkach na podatek dochodowy dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania COVID-19.

10. Preferencyjna stawka podatku z tytułu IP BOX (dodany art. 52u UPIT)

Podatnicy mają możliwość stosowania preferencyjnej stawki podatku do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 – już w zaliczkach na podatek dochodowy.

B. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej „UCIT”

1. Szczególny sposób rozliczania strat podatkowych (dodany art. 38f UCIT)

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 01.01.2020 r. a zakończy się po 31.12.2019 r., lub rozpoczął się po 31.12.2019 r. a przed 01.01.2021 r. oraz

2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy.

W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest ww. obniżenie, podatnik składa korektę zeznania. Nieodliczoną część straty podatnicy będą rozliczać na dotychczasowych zasadach.

2. Darowizny na rzecz na przeciwdziałania COVID-19 (dodany art. 38g UCIT)

Podatnicy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym (np. szpitalom wpisanym do wykazów dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ udostępnianych na stronach internetowych tych oddziałów), Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny,
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

3. Przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (dodany art. 38h UCIT)

Przedłużono termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 2. uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

4. Ulga na złe długi (dodany art. 38i UCIT)

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CO-VID-19;
 2. uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

Jeżeli podatnik, którego rok podatkowy zakończy się przed 01.10.2020 r., posiada zobowiązania i zobowiązania te nie zostaną uregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, do zobowiązań tych nie stosuje się art. 18f ust. 5 i 6. Zobowiązania te podlegają doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021 r., jeżeli do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane.

5. Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek dla małych podatników (dodany art. 38j UCIT)

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek.

W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, zaliczki należne do końca roku oblicza się na ogólnych zasadach począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r.

6. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne (dodany art. 38k UCIT)

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNiP w 2020 roku. Za towary te uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

7. Ulga na badania i rozwój (dodany art. 38l UCIT)

Podatnicy mają możliwość rozliczenia ulgi B+R w zaliczkach na podatek dochodowy dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania COVID-19 w trakcie roku podatkowego, który:

 1. rozpoczął się przed 01.01.2020 r. a zakończy się po 31.12.2019 r. lub
 2. rozpoczął się po 31.12.2019 r. a przed 01.01.2021 r.

8. Preferencyjna stawka podatku z tytułu IP BOX (dodany art. 52u UPIT)

Podatnicy osiągający w roku podatkowym, który:

 1. rozpoczął się przed 01.01.2020 r. a zakończy się po 31.12.2019 r. lub
 2. rozpoczął się po 31.12.2019 r. a przed 01.01.2021 r.

– kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciw-działania COVID-19, mogą stosować w trakcie tego roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów preferencyjną stawkę podatku przy obliczaniu zali-czek na podatek dochodowy.

Wysokość tych zaliczek oblicza się w następujący sposób:

 1. pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 01.03.2020 r., z zastosowaniem preferencyjnej 5% stawki,
 2. zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem preferencyjnej stawki od sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 01.03.2020 r., a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały obliczonych od tych dochodów.

Powyższe stosuje się także w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

C. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osób fizycznych – dalej „UZPIT”

1. Darowizny na rzecz na przeciwdziałania COVID-19 (dodany art. 57b UZPIT)

Podatnicy mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym (np. szpitalom wpisanym do wykazów dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ udostępnianych na stronach internetowych tych oddziałów), Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny,
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

2. Ulga na złe długi (dodany art. 57c UZPIT)

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy dla podatników spełniających łącznie następujące warunki:

 1. podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu CO-VID-19;
 2. uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

 1. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów
 2. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów,
 3. rozpoczęli działalność w 2020 r.

D. Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej – dalej „UPSD”

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020. Podatek zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r.

E. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200) – dalej „UVAT”

 1. Odroczenie do dnia 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) dla wszystkich podatników (dotychczas 1 kwietnia 2020 r.).
 2. Odroczenie do dnia 1 lipca 2020 r. terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT. Do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do Ustawy o VAT w zakresie stosowania obniżonych stawek opodatkowania.
 3. Odroczenie do dnia 1 lipca 2020 r. terminów związanych w wydawaniem i mocą ochronną Wiążących Informacji Stawkowych.
 4. Zgodnie z art. 15zzn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużony został termin zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza tzw. „Białej listy” z 3 do 14 dni – jest liczony od dnia zlecenia przelewu.

F. Inne zmiany

Zawieszenie biegu terminów w różnych postępowaniach

Art. 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 r. wprowadza regulacje, iż w okresie stanu zagrożenia z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wprowadzono także przepis umożliwiający działanie urzędów mimo zawieszenia biegu terminów. Zgodnie z jedno treścią w okresie stanu epidemicznego albo epidemii czynności dokonane w postępowaniach i kontrolach są skuteczne.

Termin na złożenie PIT za 2019 r.

Przedłużenie terminu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego PIT  do dnia 31 maja 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. przewidziano brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.

Podatek od nieruchomości

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada gminy może także przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Schemat podatkowy

W przypadku schematów podatkowych terminy z nimi związane – nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Ceny transferowe

Odroczono do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TP-R), o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Interpretacje podatkowe

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, 3-miesięczny termin wydania interpretacji przedłuża się o 3 miesiące.

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

W okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu – podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

G. Zmiany wprowadzone rozporządzeniami

1. Dłuższy termin na złożenie sprawozdania finansowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000057001.pdf

Istotne informacje:

Przesunięto terminy m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

 • o 3 miesiące(składanie do 30 czerwca 2020 r. i zatwierdzenie do 30 września 2020 r.),
 • w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące(odpowiednio do 31 maja 2020 r  i do 31 sierpnia 2020 r.).

Odnosi się to do sprawozdań dotyczących roku obrotowego kończącego się po 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Rozporządzenie przedłuża także do 31 lipca 2020 r. termin dotyczący przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.

2. Dłuższy termin do przesłania informacji IFT-2R i ORD-U

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 563)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056301.pdf

Istotne informacje:

Wydłużono:

 • termin upływający w okresie od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji ORD-U, do 5. miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane,
 • termin przesyłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. informacji IFT-2R, do końca 5. miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.

3. Dłuższy termin do złożenia CIT-8

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 542)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054201.pdf

Istotne informacje:

Wydłużono termin do:

 • złożenia CIT-8 dla roku podatkowego, który zakończył się w okresie:
 • od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 UCIT), a także podatników, którzy są podmiotami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem – do 31 lipca 2020 r.
 • od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. dla pozostałych podatników – do 31 maja 2020 r.;
 • wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W następnym wpisie przybliżymy Państwu ogólne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. dla przedsiębiorców.

29 marca 2020

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. | projekt rozporządzenia

W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia MF w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

 

Projekt rozporządzenia wydłuża m.in. terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Przedłużone zostają również inne terminy obowiązków wskazanych w ustawie o rachunkowości.

 

Z projektem ustawy możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331900/katalog/12674002#12674002

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

28 marca 2020

Przesunięcie terminu złożenia CIT-8 oraz zapłaty podatku

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedłużono do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku CIT:

 

 • złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa powyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

 

– którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT.

 

Informujemy również, że dla podatników podatku CIT spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków, termin powyższych obowiązków został przedłużony do 31 lipca 2020 r.:

 

 • podatnik w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 o CIT;
 • uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

 

Z treścią rozporządzenia mogą zapoznać się Państwo pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054201.pdf

 

26 marca 2020

Z ostatniej chwili – przedłużenie terminu złożenia sprawozdania finansowego oraz jego badania przez firmy audytorskie

W ostatnim alercie informowaliśmy Państwa o proponowanym przedłużeniu terminu składania CIT-8 oraz zapłaty podatku za 2019 r. Ministerstwo Finansów poinformowało również, że: „W drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych zw. m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej.”

 

Na ten moment nie są znane szczegóły, w tym nie jest znany wydłużony termin.

 

Źródło: https://twitter.com/MF_GOV_PL

26 marca 2020

Przełożenie terminu CIT-8 na koniec maja | propozycja MF

Informujemy, że Ministerstwo Finansów poinformowało o przełożeniu terminu składania deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. z 31 marca 2020 r. na 31 maja 2020 r.

 

Na ten moment nie mamy informacji o projekcie aktu prawnego w tym zakresie, zatem zgodnie z literą prawa w chwili obecnej obowiązuje dotychczasowy termin, natomiast wiele wskazuje na to, że podatnicy doczekają się przełożenia terminu składania deklaracji CIT-8, co w tej sytuacji wydaje się słuszną decyzją.

25 marca 2020

Przedłużenie terminu złożenia CIT-8 tylko dla nielicznych | projekt rozporządzenia

W poprzednim wpisie wskazywaliśmy, że na dzień jego publikacji w projekcie zmian do wskazanej ustawy nie znalazły się regulacje dotyczące przesunięcia terminu składania CIT-8.

Obecnie został przedstawiony projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z powyższym projektem rozporządzenia, przesunięcie terminu do 31 lipca br. ma dotyczyć tylko nielicznych podatników. Przedłużenie terminu stosuje się do podatników CIT, którzy spełnili jeden z poniższych warunków:

 • osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT;
 • uzyskane przez podatnika przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiły co najmniej 80% wszystkich przychodów uzyskanych w tym roku przez podatnika.

Oznacza to, że wszyscy inni podatnicy podatku CIT, w tym również mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, będą musieli złożyć zeznanie do końca marca br., zgodnie z dotychczas obowiązującym terminem.

Z projektem rozporządzenia możecie zapoznać się Państwo pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12331660/12672333/12672334/dokument442763.pdf

Oczywiście w przypadku pytań, prosimy o kontakt, służymy pomocą.

23 marca 2020

Obowiązki podatkowe w czasie epidemii – propozycje rządu | projekt ustawy

Szanowni Państwo,

Wszyscy jednoczymy się w walce z koronawirusem. Wiemy, że niełatwo jest obecnie wypełniać obowiązki zawodowe, dlatego również w tym zakresie chcemy pomóc w dostarczaniu wiedzy, która może pomóc Państwu w niełatwych czasach.

Prawo podatkowe już przed epidemią cechowało się dużą zmiennością, natomiast teraz sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna. Na bieżąco obserwujemy dla Państwa propozycje rządu oraz pragniemy podzielić się wiedzą na temat proponowanych i wdrażanych zmian oraz tych, które nie zostały wdrożone, a które są oczekiwane przez podatników. W kolejnych artykułach będziemy przedstawiać również możliwe rozwiązania codziennych problemów, które pojawiają się w związku z realizacją obowiązków podatników i płatników.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje będą dla Państwa pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Projekt ustawy

Dnia 21 marca 2020 r. rząd zaproponował projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „projekt ustawy”), która ma wprowadzić pakiet zmian umożliwiający przedsiębiorcom i spółkom przetrwanie w związku z pandemią koronawirusa.

Wybrane zmiany podatkowe ujęte w projekcie ustawy:

 • Podatek od nieruchomości

W projekcie przewidziano możliwość wprowadzenie gminom, za część 2020 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

Projekt umożliwia także organom wykonawczym gmin przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

 • PCC

W przypadku zaakceptowania projektu zmiany ustawy, możliwe będzie zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, które zostaną zaciągnę do 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 • Opłata prolongacyjna

W projekcie zaproponowano regulację, dzięki której nie będzie naliczana opłata prolongacyjna, gdy urząd skarbowy odroczy termin płatności podatku lub rozłoży zaległość na raty  dot. decyzji o udzieleniu pomocy, które zostaną wydane na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni po ich odwołaniu.

 • Podatek od sprzedaży detalicznej

Dotychczasowe przepisy zakładały, że obowiązek zapłaty podatku od sprzedaży detalicznej wszedłby w życie od lipca 2020 r. Zgodnie z projektem ustawy odroczono ten obowiązek do końca 2020 r.

 • Postępowania i kontrole

Zgodnie z projektem ustawy zawieszone zostaną toczące się już postępowania podatkowe, kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe.

 • Interpretacje indywidulane

Projekt ustawy proponuje przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o okres jednego miesiąca w celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z wystąpieniem koronawirusa. Co do zasady, organy podatkowe mają 3 miesiące na wydanie interpretacji indywidualnej.

 • Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

 

 • Strata

Podatnicy, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r. będą mogli o wysokość tej straty (nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł) obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r., składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Rozliczenie straty w ten sposób przysługiwać ma podatnikom, którzy w 2020 r. osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.

 • Zwolnienia i odliczenia

Nie trzeba będzie płacić podatków dochodowych oraz ryczałtu ewidencjonowanego od otrzymanego w 2020 r.:

 • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy,
 • dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

Możliwe będzie  pomniejszenie podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatki dochodowe o darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 • Płatność zaliczek

Co do zasady płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu.

Projekt ustawy odracza płatność zaliczek na PIT za marzec i kwiecień do dnia 1 czerwca 2020 r. dla płatników będących:

 • zakładami pracy (pracodawcy od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego) oraz
 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi i ich jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemających osobowości prawnej, którzy jako płatnicy potrącają zaliczki od umów zlecenia i umów o dzieło oraz od przychodów z praw majątkowych.

W związku z tym, że termin zostaje ustalony ustawowo, płatnicy nie będę musieli składać wniosków o odroczenie zapłaty podatku. Podkreślamy również, że jest do odroczenie zapłaty, nie natomiast umorzenie zobowiązań.

 • Przychody z budynków

Projekt ustawy wprowadza możliwość przesunięcia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku. Rozwiązanie to będzie fakultatywne, tzn. że podatnik będzie mógł, ale nie musiał, z niego skorzystać.

 • Ulga dla dłużników

Projekt ustawy pozwala zwolnić dłużników z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów.

Co do zasady dłużnicy, który nie uregulowali zobowiązań wobec  dostawców, muszą po upływie 90 dni zwiększyć swój dochód o niezapłaconą kwotę.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Dotyczy też dłużników rozliczających się ryczałtem.

Natomiast podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 r. albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej, nie będą zobowiązani do stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów przy obliczaniu należnych w 2020 r. zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID–19.

 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Projekt ustawy umożliwia podatnikom opłacającym w 2020 r. zaliczki miesięczne w formie uproszczonej rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku. Zaliczki za te miesiące, podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników”.

 • Ustawa o rachunkowości

Projekt ustawy pozwala Ministrowi Finansów przesuwać terminy wypełniania obowiązków m.in. w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, ich zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu.

 • VAT

 

 • Nowy JPK

Projekt ustawy  pozwala na odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Podatnicy będą mogli jednak dobrowolnie rozliczyć się w nowej formie za kwiecień 2020 r., czyli złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.

Na zakończenie informujemy również, że niestety – pomimo oczekiwań wielu podmiotów – nie ma obecnie oficjalnych informacji o przesunięciu terminu sporządzenia sprawozdań finansowych oraz deklaracji CIT-8. Ponadto, rząd potwierdzał również informację o przesunięciu terminu składania zeznań PIT o przynajmniej jeden miesiąc. Prawdopodobnie termin zostanie przesunięty, natomiast omawiany projekt zmian nie zawiera szczegółowych informacji na ten temat.

Więcej informacji na temat zmian podatkowych wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem przekażemy w przypadku wejścia niniejszych zmian w życie. Jak już wskazywaliśmy, sytuacja jest dynamiczna, dlatego przedstawione powyżej propozycje mogą ulec zmianie lub zostać zastąpione przez inne.

 

20 sierpnia 2019

Najważniejsze zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.

Najważniejsze zmiany zgodnie z:

1. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

–         nowa definicja pierwszego zasiedlenia,

–         ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego,

–         ułatwienia dla nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych,

–         terminy wykreślenia z rejestru podatników VAT,

–         niższa sankcja VAT przy złożeniu deklaracji korygującej w trakcie kontroli celno-skarbowej,

–         wprowadzenie katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, dla których obowiązują szczególne terminy zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych,

–         wskazanie, że rozliczenie zamknięcia stanowi dokument, w którym może być obliczony i wykazany VAT od importu towarów,

 

2. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

–         biała lista podatników.

 

Poniżej linki do powyższych ustaw:

–         https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3301

–         http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3499

26 września 2018

Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Firmy inwestujące w najem nieruchomości mieszkalnych położonych, zapłacą podatek CIT w wysokości 8,5 proc. Będą zobowiązane do jego uregulowania jednak dopiero wtedy, gdy wypłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu. Wszystkie rozwiązania zawarte w ustawie mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 r. Wcześniejszy projekt zakładał korzyści podatkowe dla najmu nieruchomości komercyjnych, ale ostatecznie został wycofany.

 

25.09.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (z ang. Real Estate Investment Trust, w skrócie REIT). Nowe przepisy mają obowiązywać jedynie spółki akcyjne notowane na giełdzie, z kapitałem co najmniej 50 mln zł i z siedzibą lub zarządem na terenie Polski, których podstawowym przedmiotem działalności będzie najem nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce, w tym za pośrednictwem spółek zależnych. Nie są to jednak jedyne warunki, które muszą spełnić spółki.

Nie mniej niż 80 proc. ich aktywów będą musiały stanowić nieruchomości mieszkalne oraz udziały lub akcje spółek zależnych, natomiast co najmniej 90 proc. przychodów ma pochodzić z najmu nieruchomości mieszkalnych, ich sprzedaży (nie wcześniej niż po roku wynajmowania), z tytułu udziałów w spółkach zależnych luz ze sprzedaży ich udziałów i akcji. Ponadto, przychody będą musiały być uzyskiwane co najmniej z pięciu nieruchomości (stanowiących własność spółki lub spółki zależnej). Spółki REIT będą zobowiązane wypłacać w formie dywidend nie mniej niż 90 proc. zysku.

REIT-y będą zwolnione z podatku aż do momentu, gdy wpłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu. Następnie, będą odprowadzały podatek dochodowy w wysokości 8,5 proc. Dzięki niższej stawce CIT spółki nie będą miały możliwości odliczać od przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych nieruchomości. Z tego względu, jak wyliczyło Stowarzyszenie REIT Polska- efektywna stawka CIT wyniesie 17,5 proc.

Zupełnie zwolnione z podatku będą spółki zależne, którymi będą mogły być spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytowo – akcyjne, których zysk będzie trafiał do REIT. Musza one jednak również spełnić określone warunki dotyczące m.in. udziału w kapitale zakładowym czy przychodów, które zostały szczegółowo określone w projekcie ustawy. Zyskają również inwestorzy – otrzymywane przez nich dywidendy będą zwolnione z opodatkowania, niezależnie od tego, czy akcjonariusz jest podatnikiem CIT czy PIT.

Status polskiego REIT będzie wymagał wpisania takiej spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości – zostanie on stworzony. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

 

Z pełną wersją projektu można zapoznać się tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2855

26 lipca 2018

Planowane zmiany w cenach transferowych od 2019 r.

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 15 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Projekt Ustawy), do ustawy o PIT oraz CIT ma zostać wprowadzony nowy rozdział regulujący ceny transferowe.

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu Ustawy najważniejszym celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Do najbardziej znaczących zmian wyprowadzanych przez Projekt Ustawy należy zaliczyć:

 • wprowadzenie definicji i pojęć,
 • wprowadzanie innych niż wymienione w ustawie metod ustalania cen transferowych, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych,
 • wprowadzenie reguły, zgodnie z którą, korekta cen transferowych stanowi przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisach,
 • wprowadzenie uproszczonych rozwiązań przewidzianych dla transakcji pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej (katalogi usług o niskiej wartości dodanej stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do Projektu Ustawy),
 • nowe sposoby określania progów wartości transakcji kontrolowanych,
 • wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej oraz informacji o cenach transferowych do 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji grupowej do 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • zastąpienie obowiązku składania sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP – informacją o cenach transferowych w formie elektronicznej – TP-R.

Konsultacje do Projektu Ustawy będą trwały do 30 lipca 2018 r.

Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Na naszej stronie internetowej będziemy przekazywać Państwu na bieżąco informacje o dalszych postępach prac.

Prosimy o kontakt, jeżeli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji. Z chęcią odpowiemy na każde pytania oraz pomożemy w sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Przypominamy również, że proces legislacyjny mogą Państwo śledzić pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313855/katalog/12522183#12522183

 

14 marca 2018

Przedłużono termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej informujemy, iż termin na:

 • sporządzenie dokumentacji podatkowej,
 • złożenie urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej cen transferowych,
 • dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP przez podatników, którzy zostawali do tego zobowiązani zgodnie z ustawą PIT lub CIT

– został przedłużony się do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Przedłużenie terminu stosuje się do obowiązków powstałych w 2018 (w odniesieniu do danych za 2017 r.) i 2019 r. (w odniesieniu do danych za 2018 r.).

Link do Rozporządzenia MF mogą znaleźć Państwo pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/0555

Z chęcią odpowiemy również na Państwa pytania w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz pomożemy w jej przygotowaniu – w tym celu zachęcamy do kontaktu.

13 marca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej – podpis Ministra

Szanowni Państwo,

 

W związku z naszym ostatnim wpisem w powyższym temacie obserwujemy dla Państwa proces legislacyjny związany z wskazanym projektem rozporządzenia.

Obecnie projekt został już skierowany do podpisu ministra. Czekamy zatem cierpliwie na podpis Ministra Finansów oraz skierowanie aktu do ogłoszenia.

 

Z chęcią odpowiemy także na Państwa pytania w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz pomożemy ją Państwu przygotować. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Przypominamy również, że proces legislacyjny mogą Państwo śledzić pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308553/katalog/12493032#12493032

 

1 marca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Informujemy, że obecnie trwają pracę nad przedłużeniem terminu przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Na podstawie Projektu Rozporządzenia, przedłużone mają zostać do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy:

 • sporządzenia dokumentacji podatkowych,
 • złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • sprawozdania CIT-TP.

Będziemy Państwa informować o kolejnych krokach Ministerstwa Finansów.

Proces legislacyjny mogą Państwo śledzić również pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308553/katalog/12493032#12493032

31 października 2017

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dnia 27 października Sejm przyjął nowelizację ustaw podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tekst ustawy trafił do Senatu.

 

Najistotniejsze zmiany proponowane w ustawie to m.in.:

 

 • nowe uregulowania w zakresie cienkiej kapitalizacji,
 • ograniczenia w zakresie usług niematerialnych,
 • nowy podatek od nieruchomości komercyjnych,
 • zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
 • zwiększenie kwoty wolnej od podatku,
 • zmiany w zakresie restrukturyzacji spółek,
 • rozszerzenie zakresu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

 

W celu zapoznania się z treścią ustawy prosimy odwiedzić następujący adres.

Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić pod niniejszym adresem.

26 października 2017

Ciągłe dostawy towarów – „już” czas na uproszczenie rozliczeń podatkowych? Najnowsze wyroki NSA – patrząc na przełomową linię orzeczniczą, spoglądamy z nadzieją w przyszłość.

Spór interpretacyjny

1 stycznia 2014 r. wprowadzono do ustawy o VAT art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT, które to regulacje niestety od początku przysparzały wielu wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ich zastosowania. Podatnicy konsekwentnie twierdzili, iż powołane przepisy mogą mieć również zastosowanie do odrębnych dostaw, które są rozliczane w okresach rozliczeniowych. Z taką wykładnią nie zgodziły się jednak organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach indywidualnych prezentowały stanowisko, zgodnie z którym powołane powyżej przepisy nie mają zastosowania do dostaw, które można wyodrębnić jako samodzielne dostawy, określając przy tym ich czas realizacji oraz przedmiot.

Niekorzystna wykładnia sądów

Problem tkwi w rozumowaniu co kryje się pod nazwą „dostawa ciągła”, bowiem ustawa o VAT nie definiuje tego pojęcia, na co zwrócił uwagę NSA  w wyroku z 19 marca 2015 roku  (sygn. akt I FSK 215/14). W niniejszym wyroku NSA zauważył również, że definicji tej nie wprowadził także prawodawca unijny. Zdaniem sądu kwestia oceny, czy dane usługi mają charakter ciągły, analogicznie jak w przypadku świadczeń kompleksowych, wymaga odniesienia się każdorazowo do konkretnego stanu faktycznego. Nie da się bowiem zbudować jednolitej definicji precyzującej tego typu usługi. W wyżej wymienionym wyroku sąd uznał, że do dostaw ciągłych zaliczyć można usługi (dostawy), w których nie sposób wyodrębnić poszczególnych czynności oraz przyporządkować ich do konkretnej transakcji.

W innym  wyroku z dnia 28 października 2016 roku (sygn. akt I FSK 425/15) NSA uznał, że spółka jest w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonywanych dostaw oraz określić jej przedmiot. Jednocześnie sąd nie zgodził się ze stanowiskiem WSA uznającego przedstawiony stan faktyczny spółki jako zaliczający się do dostaw ciągłych.  Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przeciwnym razie, gdyby przyjął podobne stanowisko jak Sąd pierwszej instancji, oznaczałoby to, że  poprzez określenie sposobu rozliczenia podatnicy mogliby w dowolny sposób wpływać na moment powstania obowiązku podatkowego.

Powyższe wyroki niestety nie sprzyjały podatnikom.

Wiosenno-letni powiew zmian

Szala jednak częściowo przechyliła się na korzyść podatników dnia 11 kwietnia 2017 r. (wyrok NSA, sygn. akt I FSK 1104/15) oraz następnie 12 lipca 2017 roku, kiedy to NSA poparł pogląd wyrażony w powyższym orzeczeniu, oraz w swoim wyroku (sygn. akt I FSK 1714/15), stwierdził, iż „za dostawy o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 19a ust. 4 w związku z art. 19a ust. 3 u.p.t.u. należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, będący wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami, czy zawartych pomiędzy nimi umów, w ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego planu”.

Warto również zauważyć, że w niniejszym wyroku sąd nie zaaprobował poglądu zawartego w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2016 r. (sygn. akt I FSK 425/15) i z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK 215/14), na które powołał się skarżący organ, a według którego pod pojęciem „usług świadczonych w sposób ciągły”, należy rozumieć wyłącznie takie usługi, w których poszczególnych czynności nie można wyodrębnić, gdy nie da się określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy rozpoczynają się następne.

Podsumowanie

Tak korzystna wykładnia niewątpliwie ułatwiłaby rozliczenia podmiotom dokonującym wielu dostaw towarów, którzy chcieliby je rozliczać w okresach rozliczeniowych. Dzięki temu podatnicy mogliby rozpoznawać obowiązek podatkowy z upływem każdego okresu rozliczeniowego, bez względu na ilość poszczególnych dostaw, jakie zostały zrealizowane w danym cyklu. Kluczowa zaleta dla takich rozliczeń może odnosić się przykładowo do transakcji realizowanych w walutach obcych, ponieważ możliwe byłoby zastosowanie jednego kursu.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że sytuacja ta wymaga każdorazowo dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego oraz określenia warunków umownych łączących strony.

W ślad za powyższymi wyrokami kroczą już stanowiska niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych. Należy mieć zatem nadzieję, że ścieżka orzecznicza w najbliższym czasie zostanie wyraźnie określona i wejdą na nią również organy podatkowe.

Autorzy:

Łukasz Nitschke

Martyna Cisłak

26 października 2017

Mały podatnik VAT, PIT i CIT w 2018 r.

Znany jest już limit przychodów pozwalający na uznanie podatnika za „małego” w 2018 r. (w podatku VAT, PIT i CIT). Małym podatnikiem będzie podmiot, u którego wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł. Limit ten, odpowiadający równowartości 1,2 euro, od przyszłego roku może zostać podwyższony do 2 mln euro (w przypadku podatników PIT i CIT).