20 sierpnia 2019

Najważniejsze zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.

Najważniejsze zmiany zgodnie z:

1. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

–         nowa definicja pierwszego zasiedlenia,

–         ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego,

–         ułatwienia dla nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych,

–         terminy wykreślenia z rejestru podatników VAT,

–         niższa sankcja VAT przy złożeniu deklaracji korygującej w trakcie kontroli celno-skarbowej,

–         wprowadzenie katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, dla których obowiązują szczególne terminy zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych,

–         wskazanie, że rozliczenie zamknięcia stanowi dokument, w którym może być obliczony i wykazany VAT od importu towarów,

 

2. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

–         biała lista podatników.

 

Poniżej linki do powyższych ustaw:

–         https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3301

–         http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3499

26 września 2018

Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Firmy inwestujące w najem nieruchomości mieszkalnych położonych, zapłacą podatek CIT w wysokości 8,5 proc. Będą zobowiązane do jego uregulowania jednak dopiero wtedy, gdy wypłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu. Wszystkie rozwiązania zawarte w ustawie mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 r. Wcześniejszy projekt zakładał korzyści podatkowe dla najmu nieruchomości komercyjnych, ale ostatecznie został wycofany.

 

25.09.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (z ang. Real Estate Investment Trust, w skrócie REIT). Nowe przepisy mają obowiązywać jedynie spółki akcyjne notowane na giełdzie, z kapitałem co najmniej 50 mln zł i z siedzibą lub zarządem na terenie Polski, których podstawowym przedmiotem działalności będzie najem nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce, w tym za pośrednictwem spółek zależnych. Nie są to jednak jedyne warunki, które muszą spełnić spółki.

Nie mniej niż 80 proc. ich aktywów będą musiały stanowić nieruchomości mieszkalne oraz udziały lub akcje spółek zależnych, natomiast co najmniej 90 proc. przychodów ma pochodzić z najmu nieruchomości mieszkalnych, ich sprzedaży (nie wcześniej niż po roku wynajmowania), z tytułu udziałów w spółkach zależnych luz ze sprzedaży ich udziałów i akcji. Ponadto, przychody będą musiały być uzyskiwane co najmniej z pięciu nieruchomości (stanowiących własność spółki lub spółki zależnej). Spółki REIT będą zobowiązane wypłacać w formie dywidend nie mniej niż 90 proc. zysku.

REIT-y będą zwolnione z podatku aż do momentu, gdy wpłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu. Następnie, będą odprowadzały podatek dochodowy w wysokości 8,5 proc. Dzięki niższej stawce CIT spółki nie będą miały możliwości odliczać od przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych nieruchomości. Z tego względu, jak wyliczyło Stowarzyszenie REIT Polska- efektywna stawka CIT wyniesie 17,5 proc.

Zupełnie zwolnione z podatku będą spółki zależne, którymi będą mogły być spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytowo – akcyjne, których zysk będzie trafiał do REIT. Musza one jednak również spełnić określone warunki dotyczące m.in. udziału w kapitale zakładowym czy przychodów, które zostały szczegółowo określone w projekcie ustawy. Zyskają również inwestorzy – otrzymywane przez nich dywidendy będą zwolnione z opodatkowania, niezależnie od tego, czy akcjonariusz jest podatnikiem CIT czy PIT.

Status polskiego REIT będzie wymagał wpisania takiej spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości – zostanie on stworzony. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

 

Z pełną wersją projektu można zapoznać się tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2855

26 lipca 2018

Planowane zmiany w cenach transferowych od 2019 r.

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 15 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Projekt Ustawy), do ustawy o PIT oraz CIT ma zostać wprowadzony nowy rozdział regulujący ceny transferowe.

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu Ustawy najważniejszym celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Do najbardziej znaczących zmian wyprowadzanych przez Projekt Ustawy należy zaliczyć:

 • wprowadzenie definicji i pojęć,
 • wprowadzanie innych niż wymienione w ustawie metod ustalania cen transferowych, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych,
 • wprowadzenie reguły, zgodnie z którą, korekta cen transferowych stanowi przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisach,
 • wprowadzenie uproszczonych rozwiązań przewidzianych dla transakcji pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej (katalogi usług o niskiej wartości dodanej stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do Projektu Ustawy),
 • nowe sposoby określania progów wartości transakcji kontrolowanych,
 • wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej oraz informacji o cenach transferowych do 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji grupowej do 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • zastąpienie obowiązku składania sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP – informacją o cenach transferowych w formie elektronicznej – TP-R.

Konsultacje do Projektu Ustawy będą trwały do 30 lipca 2018 r.

Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Na naszej stronie internetowej będziemy przekazywać Państwu na bieżąco informacje o dalszych postępach prac.

Prosimy o kontakt, jeżeli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji. Z chęcią odpowiemy na każde pytania oraz pomożemy w sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Przypominamy również, że proces legislacyjny mogą Państwo śledzić pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313855/katalog/12522183#12522183

 

14 marca 2018

Przedłużono termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej informujemy, iż termin na:

 • sporządzenie dokumentacji podatkowej,
 • złożenie urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej cen transferowych,
 • dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT/TP przez podatników, którzy zostawali do tego zobowiązani zgodnie z ustawą PIT lub CIT

- został przedłużony się do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Przedłużenie terminu stosuje się do obowiązków powstałych w 2018 (w odniesieniu do danych za 2017 r.) i 2019 r. (w odniesieniu do danych za 2018 r.).

Link do Rozporządzenia MF mogą znaleźć Państwo pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/0555

Z chęcią odpowiemy również na Państwa pytania w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz pomożemy w jej przygotowaniu – w tym celu zachęcamy do kontaktu.

13 marca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej – podpis Ministra

Szanowni Państwo,

 

W związku z naszym ostatnim wpisem w powyższym temacie obserwujemy dla Państwa proces legislacyjny związany z wskazanym projektem rozporządzenia.

Obecnie projekt został już skierowany do podpisu ministra. Czekamy zatem cierpliwie na podpis Ministra Finansów oraz skierowanie aktu do ogłoszenia.

 

Z chęcią odpowiemy także na Państwa pytania w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz pomożemy ją Państwu przygotować. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Przypominamy również, że proces legislacyjny mogą Państwo śledzić pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308553/katalog/12493032#12493032

 

1 marca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Informujemy, że obecnie trwają pracę nad przedłużeniem terminu przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Na podstawie Projektu Rozporządzenia, przedłużone mają zostać do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy:

 • sporządzenia dokumentacji podatkowych,
 • złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • sprawozdania CIT-TP.

Będziemy Państwa informować o kolejnych krokach Ministerstwa Finansów.

Proces legislacyjny mogą Państwo śledzić również pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308553/katalog/12493032#12493032

31 października 2017

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dnia 27 października Sejm przyjął nowelizację ustaw podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tekst ustawy trafił do Senatu.

 

Najistotniejsze zmiany proponowane w ustawie to m.in.:

 

 • nowe uregulowania w zakresie cienkiej kapitalizacji,
 • ograniczenia w zakresie usług niematerialnych,
 • nowy podatek od nieruchomości komercyjnych,
 • zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
 • zwiększenie kwoty wolnej od podatku,
 • zmiany w zakresie restrukturyzacji spółek,
 • rozszerzenie zakresu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

 

W celu zapoznania się z treścią ustawy prosimy odwiedzić następujący adres.

Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić pod niniejszym adresem.

26 października 2017

Ciągłe dostawy towarów – „już” czas na uproszczenie rozliczeń podatkowych? Najnowsze wyroki NSA – patrząc na przełomową linię orzeczniczą, spoglądamy z nadzieją w przyszłość.

Spór interpretacyjny

1 stycznia 2014 r. wprowadzono do ustawy o VAT art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT, które to regulacje niestety od początku przysparzały wielu wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ich zastosowania. Podatnicy konsekwentnie twierdzili, iż powołane przepisy mogą mieć również zastosowanie do odrębnych dostaw, które są rozliczane w okresach rozliczeniowych. Z taką wykładnią nie zgodziły się jednak organy podatkowe, które w wydawanych interpretacjach indywidualnych prezentowały stanowisko, zgodnie z którym powołane powyżej przepisy nie mają zastosowania do dostaw, które można wyodrębnić jako samodzielne dostawy, określając przy tym ich czas realizacji oraz przedmiot.

Niekorzystna wykładnia sądów

Problem tkwi w rozumowaniu co kryje się pod nazwą „dostawa ciągła”, bowiem ustawa o VAT nie definiuje tego pojęcia, na co zwrócił uwagę NSA  w wyroku z 19 marca 2015 roku  (sygn. akt I FSK 215/14). W niniejszym wyroku NSA zauważył również, że definicji tej nie wprowadził także prawodawca unijny. Zdaniem sądu kwestia oceny, czy dane usługi mają charakter ciągły, analogicznie jak w przypadku świadczeń kompleksowych, wymaga odniesienia się każdorazowo do konkretnego stanu faktycznego. Nie da się bowiem zbudować jednolitej definicji precyzującej tego typu usługi. W wyżej wymienionym wyroku sąd uznał, że do dostaw ciągłych zaliczyć można usługi (dostawy), w których nie sposób wyodrębnić poszczególnych czynności oraz przyporządkować ich do konkretnej transakcji.

W innym  wyroku z dnia 28 października 2016 roku (sygn. akt I FSK 425/15) NSA uznał, że spółka jest w stanie bez problemów wyszczególnić moment każdej z dokonywanych dostaw oraz określić jej przedmiot. Jednocześnie sąd nie zgodził się ze stanowiskiem WSA uznającego przedstawiony stan faktyczny spółki jako zaliczający się do dostaw ciągłych.  Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przeciwnym razie, gdyby przyjął podobne stanowisko jak Sąd pierwszej instancji, oznaczałoby to, że  poprzez określenie sposobu rozliczenia podatnicy mogliby w dowolny sposób wpływać na moment powstania obowiązku podatkowego.

Powyższe wyroki niestety nie sprzyjały podatnikom.

Wiosenno-letni powiew zmian

Szala jednak częściowo przechyliła się na korzyść podatników dnia 11 kwietnia 2017 r. (wyrok NSA, sygn. akt I FSK 1104/15) oraz następnie 12 lipca 2017 roku, kiedy to NSA poparł pogląd wyrażony w powyższym orzeczeniu, oraz w swoim wyroku (sygn. akt I FSK 1714/15), stwierdził, iż „za dostawy o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 19a ust. 4 w związku z art. 19a ust. 3 u.p.t.u. należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, będący wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami, czy zawartych pomiędzy nimi umów, w ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego planu”.

Warto również zauważyć, że w niniejszym wyroku sąd nie zaaprobował poglądu zawartego w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2016 r. (sygn. akt I FSK 425/15) i z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK 215/14), na które powołał się skarżący organ, a według którego pod pojęciem „usług świadczonych w sposób ciągły”, należy rozumieć wyłącznie takie usługi, w których poszczególnych czynności nie można wyodrębnić, gdy nie da się określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy rozpoczynają się następne.

Podsumowanie

Tak korzystna wykładnia niewątpliwie ułatwiłaby rozliczenia podmiotom dokonującym wielu dostaw towarów, którzy chcieliby je rozliczać w okresach rozliczeniowych. Dzięki temu podatnicy mogliby rozpoznawać obowiązek podatkowy z upływem każdego okresu rozliczeniowego, bez względu na ilość poszczególnych dostaw, jakie zostały zrealizowane w danym cyklu. Kluczowa zaleta dla takich rozliczeń może odnosić się przykładowo do transakcji realizowanych w walutach obcych, ponieważ możliwe byłoby zastosowanie jednego kursu.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że sytuacja ta wymaga każdorazowo dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego oraz określenia warunków umownych łączących strony.

W ślad za powyższymi wyrokami kroczą już stanowiska niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych. Należy mieć zatem nadzieję, że ścieżka orzecznicza w najbliższym czasie zostanie wyraźnie określona i wejdą na nią również organy podatkowe.

Autorzy:

Łukasz Nitschke

Martyna Cisłak

26 października 2017

Mały podatnik VAT, PIT i CIT w 2018 r.

Znany jest już limit przychodów pozwalający na uznanie podatnika za „małego” w 2018 r. (w podatku VAT, PIT i CIT). Małym podatnikiem będzie podmiot, u którego wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł. Limit ten, odpowiadający równowartości 1,2 euro, od przyszłego roku może zostać podwyższony do 2 mln euro (w przypadku podatników PIT i CIT).

23 października 2014

Konferencja „XX lat Ustawy o Rachunkowości. Stan obecny i kierunki zmian.”

Dnia 29 października 2014 r. w Centrum Edukacji SKwP przy ul. Ziębickiej 18 w Poznaniu odbędzie się konferencja „XX lat Ustawy o Rachunkowości. Stan obecny i kierunki zmian” organizowana przez Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Konferencja ma na celu ocenę użyteczności rozwiązań zawartych w Ustawie o Rachunkowości po 20-latach jej funkcjonowania. Wydarzenie ma również stanowić podstawę do dyskusji nad dalszymi kierunkami jej zmian.

Konferencji patronuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres sekretariat@skwp.poznan.pl do dnia 24 października 2014 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

17 września 2014

TGS Global “Wschodzącą Gwiazdą” roku 2014 wśród sieci firm rachunkowych

Nagrody przyznawane corocznie przez International Accounting Bulletin mają na celu wyróżnienie podmiotów biznesowych prezentujących innowacyjne podejście oraz odnoszących szczególne osiągnięcia w dziedzinie światowej rachunkowości.

Sieć TGS Global została doceniona za dynamiczny rozwój, obserwowalny na przestrzeni zaledwie dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Organizacja liczy w chwili obecnej 1 300 członków i posiada 48 oddziałów w 30 krajach, co świadczy o jej rosnącym potencjale. TGS Global wyróżniono również za wypracowanie wyraźnej, nowoczesnej tożsamości wspólnej marki oraz za globalny zasięg działań ukierunkowanych na udzielenie biznesowego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.


Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 38

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 46